Anma günü 23 Ağustos İreneyus, Küçük Asya (bugünkü Türkiye, İzmir) doğumludur. Gençliğini, aziz Polykarpos’un ve diğer “Havariler dönemi tanıkları”nın yanında…
  O, Nikomedia’da (İzmit) yaşadı ve burada birçok paganı putperestlikten Mesih’te imana döndürdü. Bu sebepten o ve bazı arkadaşları yakalandı,…
Barselona’da Hıristiyan bir ailede doğdu, kendini kutsiyete adadı ve kendine damat olarak Mesih’i seçti. İşkenceci Dacian Barselona’ya geldiğinde, Eulalia ailesinin…
  O doğumda Edessa’lı bir Yahudi’ydi: Kral Avgar’a İnanç’ı öğreten ve vaftiz eden oydu (16 Ağustos’a bakınız). Eusebius’a göre onu…
  “Vassa, pagan bir din adamının eşiydi fakat gizli Hıristiyan’dı ve oğullarını da Hıristiyan ruhuyla yetiştirdi. Kocası inancını öğrendiğinde ondan…
  O, Diokletian’ın işkenceleri zamanında Trakya’da hizmet etti. Paganlar bir kiliseyi yakmak üzereyken geldi ve şöyle söyledi: “Allah’ın duvarlar arasında…
  O, İsrail’in Hakimleri’nden sonuncusuydu ve Allah tarafından İsrail’in ilk iki kralı Saul’e ve Davut’a kutsal yağ sürmek için seçildi.…
  “O İmparator Maksimian döneminde bir saray çalışanı, yüksek rütbeli subaydı. Aslen Suriyeliydi ve kendi memleketinde hizmet etti. İranlılar, Roma…
  MATTA’NIN 9. PAZARI 18/8/2019 (1. Korintliler 3: 9-17)   Korintlilere birinci Mektubun bugünkü parçası Kilise imanlılarını inşaata, bedenlerimizi (Hristiyanlar…
Havarilerin Mektuplarından Okuma  Üzerine Vaaz(43)
18/08/2019
MATTANIN 8. PAZARI 11/8/2019 (1.KORİNTLİLER 1:10-17)   Rabbimiz İsa Mesih kiliseyi bütün insanları kapsayacak şekilde kurdu, herkesi Zengin Tanrı ile…