/ Kategori / Konuşmalar, aziz pederlerin sesi

Konuşmalar, aziz pederlerin sesi

                   Romalı Klemens’in Korintililere Mektubundan Ey sevgili kardeşlerim, İsa Mesih’i ölülerin arasından dirilterek bize bir ilk örnek veren Rabbin dirilişinin…
                                 Altınağızlı Yuhanna’nın Romalılara Mektup üstünde vaazlardan Tanrι, Oğlu’nu teslim etmiştir. Sen ise senin için teslim edilip öldürülmüş olana bir…
Kudüs’ lü Kirillos’un vaftize hazırlanma derslerinden alıntıdır İnanç tektir, oysa cinsi çifttir. Nitekim dogmalarla ilgili inanç, yani anlığın açıklanan gerçekleri…
                           Bizi saran doğal çevremizi, beş duyumuz aracılığıyla kurduğumuz iletişim vasıtasıyla tanıyoruz. Her duyumuzun kendine özgü bir yeteneği var.…
  Ey Allah zenginliğinin, bilgeliğinin ve biliminin derinliği! Yargıları ne denli anlaşılmaz ve yolları erişilmez! Yüksek bir dağın tepesinden aşağıdaki…
  Ekümenik Patrikhane Kutsal Pisidya, Antalya  ve Side Metropolitliği   Pisidya Metropoliti Sotirios'un 2015 Noel Mesajı   «En yücelerde Tanrı'ya…
  Peder, Dimyan Yakupoğlu Tanıklık da şudur: Tanrıbizesonsuzyaşamverdibuyaşamonunoğlundadır. Kendisindetanrıoğlubulunandayaşamvardır.KendisindeTanrıoğlubulunmayandayaşamyoktur. (1 Yuhanna 5-11 ) Kilisenintarihiniiyibilenbirisi, yehovaşahitlerininMesihhakkındakiöğretilerinin ,dördüncüyüzyıldayaşayanayartıcıArios”unöğretilerindenfarklıbiröğretiolmadığınıanlar. Arios, Mesih”inTanrıoğluolmadığınıveTanrıileaynıözdeolmadığınıiddiaediyordu.AmabubizikesinlikleşaşırtmamaktadırçünküTanrımızbizikutsalkitaptabuayetileuyarmıştı.Birçoksahtepeygambertüreyecekvebunlarbirçokkişiyisaptıracak.Kötülüklerinçoğalmasındanötürübirçoklarınınsevgisisoğuyacak.Amasonunakadardayanankurtulacaktır. ( Matta…
  Meryem’de Allah gerçekten kendini insan yaptı. Kaynak Meryemana.net Kelam, İbrahim’in soyunun yükümlülüğünü üzerine aldı, bu nedenle kendisini her noktadan…
  Böylece Tanrı’nın Sözü, ona katılanların ölçüsünde kendini açıklamakla birlikte, gizemin yüceliği dola­yısıyla herkes için daima kavranılmaz kalıyor. Tanrı’nın Sözü,…
Metropolit Pavlus Yazıcı Orucun dördüncü Pazarında kilise, Faziletler Merdiveni kitabının yazarı Aziz Yuhanna’yı anma günü olarak düzenlemiştir. Ve bu günde bizlere…