/ Ayinler, dualar / Dallar Pazarι gecesi

Dallar Pazarι gecesi

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ ΒΡΑΔΥ

DALLAR PAZARI GECESI

 

Μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τοῦ Μεσονυκτικοῦ ὁ Ἱερεὺς ἐκφωνεῖ· 

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν.

ΙΕΡΕΥΣ: Δόξα σοὶ ὁ Θεός, δόξα σοί.

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς (γ’).

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν του ὀνόματός σου.

Κύριε ἐλέησον (γ’)

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπί τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

ΙΕΡΕΥΣ

Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  Ἀμήν.

Κύριε ἐλέησον (ιβ’)

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ, Χριστῷ τῷ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.

ΨΑΛΜΟΣ 19

Ἐπακούσαι σου Κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ὑπερασπίσαι σου τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ. Ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου καὶ ἐκ Σιὼν ἀντιλάβοιτό σου. Μνησθείη πάσης θυσίας σου καὶ τὸ ὁλοκαύτωμά σου πιανάτω. Δῴη σοι Κύριος κατὰ τὴν καρδίαν σου καὶ πᾶσαν τὴν βουλήν σου πληρώσαι. Ἀγαλλιασόμεθα ἐν τῷ σωτηρίῳ σου καὶ ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα. πληρώσαι Κύριος πάντα τὰ αἰτήματά σου. Νῦν ἔγνων ὅτι ἔσωσε Κύριος τὸν χριστὸν αὐτοῦ· ἐπακούσεται αὐτοῦ ἐξ οὐρανοῦ ἁγίου αὐτοῦ· ἐν δυναστείαις ἡ σωτηρία τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ. Οὗτοι ἐν ἅρμασι καὶ οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δὲ ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα. Αὐτοὶ συνεποδίσθησαν καὶ ἔπεσαν, ἡμεῖς δὲ ἀνέστημεν καὶ ἀνωρθώθημεν. Κύριε, σῶσον τὸν βασιλέα, καὶ ἐπάκουσον ἡμῶν, ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλεσώμεθά σε.

ΨΑΛΜΟΣ 20

Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου εὐφρανθήσεται ὁ βασιλεὺς καὶ ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου ἀγαλλιάσεται σφόδρα. Τὴν ἐπιθυμίαν τῆς καρδίας αὐτοῦ ἔδωκας αὐτῷ καὶ τὴν θέλησιν τῶν χειλέων αὐτοῦ οὐκ ἐστέρησας αὐτόν. Ὅτι προέφθασας αὐτὸν ἐν εὐλογίαις χρηστότητος, ἔθηκας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ στέφανον ἐκ λίθου τιμίου. Ζωὴν ᾐτήσατό σε, καὶ ἔδωκας αὐτῷ, μακρότητα ἡμερῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος. Μεγάλη ἡ δόξα αὐτοῦ ἐν τῷ σωτηρίῳ σου, δόξαν καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐπιθήσεις ἐπ᾿ αὐτόν· ὅτι δώσεις αὐτῷ εὐλογίαν εἰς αἰῶνα αἰῶνος, εὐφρανεῖς αὐτὸν ἐν χαρᾷ μετὰ τοῦ προσώπου σου. Ὅτι ὁ βασιλεὺς ἐλπίζει ἐπὶ Κύριον καὶ ἐν τῷ ἐλέει τοῦ Ὑψίστου οὐ μὴ σαλευθῇ. Εὑρεθείη ἡ χείρ σου πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς σου, ἡ δεξιά σου εὕροι πάντας τοὺς μισοῦντάς σε. Θήσεις αὐτοὺς εἰς κλίβανον πυρὸς εἰς καιρὸν τοῦ προσώπου σου· Κύριος ἐν ὀργῇ αὐτοῦ συνταράξει αὐτούς, καὶ καταφάγεται αὐτοὺς πῦρ. Τὸν καρπὸν αὐτῶν ἀπὸ τῆς γῆς ἀπολεῖς καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν ἀπὸ υἱῶν ἀνθρώπων, ὅτι ἔκλιναν εἰς σὲ κακά, διελογίσαντο βουλάς, αἷς οὐ μὴ δύνωνται στῆναι. Ὅτι θήσεις αὐτοὺς νῶτον· ἐν τοῖς περιλοίποις σου ἑτοιμάσεις τὸ πρόσωπον αὐτῶν. Ὑψώθητι, Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου· ᾄσομεν καὶ ψαλοῦμεν τὰς δυναστείας σου.

 

Gece yarısı duasından sonra ruhani:

RUHANI:

Yücedir Tanrımız, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar.

 

TOPLULUK: Amin

 

RUHANI: Yücelikler Sana ey Tanrιmız, yücelikler Sana.

Ey teselli veren, her yerde hazır olan Gerçeğin Ruhu, herkesi iyilikler hazinesiyle dolduran ve hayat bağışlayan göksel kral, gel ve aramızda ol, bizleri kirlilikten arındır ve kurtar.

 

OKUYUCU: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).

 

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

 

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

 

 

 

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

 

Göklerdeki Babamιz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

 

 

RUHANI: Çünkü krallık ve kudret ve şan senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar.

 

 

OKUYUCU: Amin. Ya Rab acıma eyle. (12 kere)

 

 

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

 

 

Kralımız olan Tanrι’mıza secde edip diz çökelim.

Kralımız olan Tanrι’mız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

Kralımız, Rab’bimiz ve Tanrι’mız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

 

 

 

 

19/20 Mezmur

Sıkıntılı gününde RAB sana yanıt versin, Yakup’un Tanrısı’nın adı seni korusun!  Yardım göndersin sana Kutsal Yer’den, Siyon’dan destek versin.  Bütün tahıl sunularını anımsasın, Yakmalık sunularını kabul etsin!  Gönlünce versin sana, Bütün tasarılarını gerçekleştirsin!  O zaman zaferini sevinç çığlıklarıyla kutlayacağız, Tanrımız’ın adıyla sancaklarımızı dikeceğiz. RAB senin bütün dileklerini yerine getirsin.  Şimdi anladım ki, RAB meshettiği kralı kurtarıyor, Sağ elinin kurtarıcı gücüyle Kutsal göklerinden ona yanıt veriyor. Bazıları savaş  arabalarına, Bazıları atlarına güvenir, Bizse Tanrımız RAB’be güveniriz.  Onlar çöküyor, düşüyorlar; Bizse kalkıyor, dimdik duruyoruz.  Ya RAB, kralı kurtar! Yanıt ver bize sana yakardığımız gün!

 

 

 

 

 

20/21 Mezmur

 

Ya RAB, kral seviniyor gösterdiğin güce. Sevinçten coşuyor verdiğin zaferle!  Gönlünün istediğini verdin, Ağzından çıkan dileği geri çevirmedin.   Onu güzel armağanlarla karşıladın, Başına saf altından taç koydun.  Senden yaşam istedi, verdin ona: Uzun, sonsuz bir ömür.  Sağladığın zaferle büyük yüceliğe erişti, Onu görkem ve büyüklükle donattın.  Üzerine sürekli bereket yağdırdın, Varlığınla onu sevince boğdun.  Çünkü kral RAB’be güvenir, Yüceler Yücesi’nin sevgisi sayesinde sarsılmaz.  Elin bütün düşmanlarına erişecek, Sağ elin senden nefret edenlere uzanacak.  Öfkelendiğin an, ya RAB, Kızgın fırına döndüreceksin onları; Gazapla yutacak, Ateşle tüketeceksin.  Yok edeceksin çocuklarını yeryüzünden,

Soylarını insanlar arasından. Düzenler kursalar sana, Aldatmaya çalışsalar, Yine de başarılı olamazlar.  Çünkü sırtlarını döndüreceksin, Yayını yüzlerine doğru gerince.  Yüceliğini göster, ya RAB, gücünle! Ezgiler söyleyip ilahilerle öveceğiz kudretini.

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (γ’)

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν του ὀνόματός σου.

Κύριε ἐλέησον (γ’)

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπί τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

ΙΕΡΕΥΣ Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία…   

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοὶς βασιλεύσι, κατὰ βαρβάρων δωρούμενος, καὶ τὸ σὸν φυλάττων, διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι,

Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῶ ἑκουσίως, τὴ ἐπωνύμω σου καινὴ πολιτεία, τοὺς οἰκτιρμούς σου δώρησαι, Χριστὲ ὁ Θεός, εὔφρανον ἐν τῇ δυνάμει σου, τοὺς πιστοὺς βασιλεῖς ἡμῶν, νίκας χορηγῶν αὐτοῖς, κατὰ τῶν πολεμίων, τὴν συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν σήν, ὅπλον εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

Προστασία φοβερὰ καὶ ἀκαταίσχυντε, μὴ παρίδης, ἀγαθή, τὰς ἱκεσίας ἡμῶν, πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ὀρθοδόξων πολιτείαν, σῶζε οὓς ἐκέλευσας βασιλεύειν, καὶ χορήγει αὐτοῖς οὐρανόθεν τὴν νίκην, διότι ἔτεκες τὸν Θεόν, μόνη εὐλογημένη.

ΙΕΡΕΥΣ: Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς…

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον (γ’). καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση.

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ πατρὸς καὶ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν…

Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις…

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν. Ἐν ὀνόματι Κυρίου, εὐλόγησον, Πάτερ.

ΙΕΡΕΥΣ

Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν.

ἙΞΑΨΑΛΜΟΣ

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. (ἐκ γ’)

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. (δίς)

ΨΑΛΜΟΣ 3

Κύριε τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με; πολλοὶ ἐπανίστανται ἐπ᾿ ἐμέ· πολλοὶ λέγουσι τῇ ψυχῇ μου· οὐκ ἔστι σωτηρία αὐτῷ ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ. Σὺ δέ, Κύριε, ἀντιλήπτωρ μου εἶ, δόξα μου καὶ ὑψῶν τὴν κεφαλήν μου. Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, καὶ ἐπήκουσέ μου ἐξ ὄρους ἁγίου αὐτοῦ. Ἐγὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα· ἐξηγέρθην, ὅτι Κύριος ἀντιλήψεταί μου. Οὐ φοβηθήσομαι ἀπὸ μυριάδων λαοῦ τῶν κύκλῳ συνεπιτιθεμένων μοι. Ἀνάστα, Κύριε, σῶσόν με, ὁ Θεός μου, ὅτι σὺ ἐπάταξας πάντας τοὺς ἐχθραίνοντάς μοι ματαίως, ὀδόντας ἁμαρτωλῶν συνέτριψας. Τοῦ Κυρίου ἡ σωτηρία, καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου ἡ εὐλογία σου.

Ἐγὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα ἐξηγέρθην ὅτι κύριος ἀντιλήμψεταί μου.

 

ΨΑΛΜΟΣ 37

Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με, μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με. Ὅτι τὰ βέλη σου ἐνεπάγησάν μοι, καὶ ἐπεστήριξας ἐπ᾿ ἐμὲ τὴν χεῖρά σου· οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου ἀπὸ προσώπου τῆς ὀργῆς σου, οὐκ ἔστιν εἰρήνη ἐν τοῖς ὀστέοις μου ἀπὸ προσώπου τῶν ἁμαρτιῶν μου. Ὅτι αἱ ἀνομίαι μου ὑπερῇραν τὴν κεφαλήν μου, ὡσεὶ φορτίον βαρὺ ἐβαρύνθησαν ἐπ᾿ ἐμέ. Προσώζεσαν καὶ ἐσάπησαν οἱ μώλωπές μου ἀπὸ προσώπου τῆς ἀφροσύνης μου· ἐταλαιπώρησα καὶ κατεκάμφθην ἕως τέλους, ὅλην τὴν ἡμέραν σκυθρωπάζων ἐπορευόμην. Ὅτι αἱ ψόαι μου ἐπλήσθησαν ἐμπαιγμάτων, καὶ οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου· ἐκακώθην καὶ ἐταπεινώθην ἕως σφόδρα, ὠρυόμην ἀπὸ στεναγμοῦ τῆς καρδίας μου. Κύριε, ἐναντίον σου πᾶσα ἡ ἐπιθυμία μου, καὶ ὁ στεναγμός μου ἀπὸ σοῦ οὐκ ἀπεκρύβη. Ἡ καρδία μου ἐταράχθη, ἐγκατέλιπέ με ἡ ἰσχύς μου, καὶ τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου, καὶ αὐτὸ οὐκ ἔστι μετ᾿ ἐμοῦ. Οἱ φίλοι μου καὶ οἱ πλησίον μου ἐξ ἐναντίας μου ἤγγισαν καὶ ἔστησαν, καὶ οἱ ἔγγιστά μου ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν· καὶ ἐξεβιάζοντο οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου, καὶ οἱ ζητοῦντες τὰ κακά μοι ἐλάλησαν ματαιότητας, καὶ δολιότητας ὅλην τὴν ἡμέραν ἐμελέτησαν. Ἐγὼ δὲ ὡσεὶ κωφὸς οὐκ ἤκουον καὶ ὡσεὶ ἄλαλος οὐκ ἀνοίγων τὸ στόμα αὐτοῦ· καὶ ἐγενόμην ὡσεὶ ἄνθρωπος οὐκ ἀκούων καὶ οὐκ ἔχων ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ ἐλεγμούς. Ὅτι ἐπὶ σοί, Κύριε, ἤλπισα· σὺ εἰκακούσῃ, Κύριε ὁ Θεός μου. Ὅτι εἶπα· μήποτε ἐπιχαρῶσί μοι οἱ ἐχθροί μου· καὶ ἐν τῷ σαλευθῆναι πόδας μου ἐπ᾿ ἐμὲ ἐμεγαλοῤῥημόνησαν. Ὅτι ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος, καὶ ἡ ἀλγηδών μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός. Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ ἀναγγελῶ καὶ μεριμνήσω ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας μου. Οἱ δὲ ἐχθροί μου ζῶσι καὶ κεκραταίωνται ὑπὲρ ἐμέ, καὶ ἐπληθύνθησαν οἱ μισοῦντές με ἀδίκως· οἱ ἀνταποδιδόντες μοι κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν ἐνδιέβαλλόν με, ἐπεὶ κατεδίωκον ἀγαθωσύνην. Μὴ ἐγκαταλίπῃς με, Κύριε· ὁ Θεός μου, μὴ ἀποστῇς ἀπ᾿ ἐμοῦ· πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου, Κύριε τῆς σωτηρίας μου.

Μὴ ἐγκαταλίπης μὲ κύριε ὁ Θεός μου μὴ ἀποστὴς ἀπ’ ἐμοῦ

Πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου κύριε τῆς σωτηρίας μου

 

ΨΑΛΜΟΣ 62

Ὁ Θεὸς ὁ Θεός μου, πρὸς σὲ ὀρθρίζω· ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή μου, ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ μου ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ. Οὕτως ἐν τῷ ἁγίῳ ὤφθην σοι τοῦ ἰδεῖν τὴν δύναμίν σου καὶ τὴν δόξαν σου. Ὅτι κρεῖσσον τὸ ἔλεός σου ὑπὲρ ζωάς· τὰ χείλη μου ἐπαινέσουσί σε. Οὕτως εὐλογήσω σε ἐν τῇ ζωῇ μου καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀρῶ τὰς χεῖράς μου. Ὡς ἐκ στέατος καὶ πιότητος ἐμπλησθείη ἡ ψυχή μου, καὶ χείλη ἀγαλλιάσεως αἰνέσει τὸ στόμα μου. Εἰ ἐμνημόνευόν σου ἐπὶ τῆς στρωμνῆς μου, ἐν τοῖς ὄρθροις ἐμελέτων εἰς σέ· ὅτι ἐγενήθης βοηθός μου, καὶ ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου ἀγαλλιάσομαι. Ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου, ἐμοῦ δὲ ἀντελάβετο ἡ δεξιά σου. Αὐτοὶ δὲ εἰς μάτην ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου, εἰσελεύσονται εἰς τὰ κατώτατα τῆς γῆς· παραδοθήσονται εἰς χεῖρας ῥομφαίας, μερίδες ἀλωπέκων ἔσονται. Ὁ δὲ βασιλεὺς εὐφρανθήσεται ἐπὶ τῷ Θεῷ, ἐπαινεθήσεται πᾶς ὁ ὀμνύων ἐν αὐτῷ, ὅτι ἐνεφράγη στόμα λαλούντων ἄδικα.

Ἐν τοῖς ὄρθροις ἐμελέτων εἰς σὲ ὅτι ἐγενήθης βοηθός μου καὶ ἐν τῇ σκέπη τῶν πτερύγων σου ἀγαλλιάσομαι.

Ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου, ἐμοῦ ἀντελάβετο ἡ δεξιά σου.

Δόξα… Καὶ νύν…

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Δόξα σοὶ ὁ Θεὸς. (γ’) Κύριε, ἐλέησον. (γ’)  

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

 

ΨΑΛΜΟΣ 87

Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἡμέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου· εἰσελθέτω ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή μου, κλῖνον τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν μου. Ὅτι ἐπλήσθη κακῶν ἡ ψυχή μου, καὶ ἡ ζωή μου τῷ ᾅδῃ ἤγγισε· προσελογίσθην μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον, ἐγενήθην ὡσεὶ ἄνθρωπος ἀβοήθητος ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος, ὡσεὶ τραυματίαι καθεύδοντες ἐν τάφῳ, ὧν οὐκ ἐμνήσθης ἔτι καὶ αὐτοὶ ἐκ τῆς χειρός σου ἀπώσθησαν. Ἔθεντό με ἐν λάκκῳ κατωτάτῳ, ἐν σκοτεινοῖς καὶ ἐν σκιᾷ θανάτου. Ἐπ᾿ ἐμὲ ἐπεστηρίχθη ὁ θυμός σου, καὶ πάντας τοὺς μετεωρισμούς σου ἐπήγαγες ἐπ᾿ ἐμέ. Ἐμάκρυνας τοὺς γνωστούς μου ἀπ᾿ ἐμοῦ, ἔθεντό με βδέλυγμα ἑαυτοῖς, παρεδόθην καὶ οὐκ ἐξεπορευόμην. Οἱ ὀφθαλμοί μου ἠσθένησαν ἀπὸ πτωχείας· ἐκέκραξα πρὸς σέ, Κύριε, ὅλην τὴν ἡμέραν, διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου· μὴ τοῖς νεκροῖς ποιήσεις θαυμάσια; ἢ ἰατροὶ ἀναστήσουσι, καὶ ἐξομολογήσονταί σοι; Μὴ διηγήσεταί τις ἐν τῷ τάφῳ τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῇ ἀπωλείᾳ; Μὴ γνωσθήσεται ἐν τῷ σκότει τὰ θαυμάσιά σου καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ἐν γῇ ἐπιλελησμένῃ; Κἀγὼ πρὸς σέ, Κύριε, ἐκέκραξα, καὶ τὸ πρωΐ ἡ προσευχή μου προφθάσει σε. Ἱνατί, Κύριε, ἀπωθῇ τὴν ψυχήν μου, ἀποστρέφεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ; Πτωχός εἰμι ἐγὼ καὶ ἐν κόποις ἐκ νεότητός μου, ὑψωθεὶς δὲ ἐταπεινώθην καὶ ἐξηπορήθην. Ἐπ᾿ ἐμὲ διῆλθον αἱ ὀργαί σου, οἱ φοβερισμοί σου ἐξετάραξάν με, ἐκύκλωσάν με ὡσεὶ ὕδωρ ὅλην τὴν ἡμέραν, περιέσχον με ἅμα. Ἐμάκρυνας ἀπ᾿ ἐμοῦ φίλον καὶ πλησίον καὶ τοὺς γνωστούς μου ἀπὸ ταλαιπωρίας.

Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου ἡμέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου

Εἰσελθάτω ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή μου κλῖνον τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν μου

 

 

ΨΑΛΜΟΣ 102

Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον καί, πάντα τὰ ἐντός μου, τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ· εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ· τὸν εὐιλατεύοντα πάσας τὰς ἀνομίας σου, τὸν ἰώμενον πάσας τὰς νόσους σου· τὸν λυτρούμενον ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν σου, τὸν στεφανοῦντά σε ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς· τὸν ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν σου, ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου. Ποιῶν ἐλεημοσύνας ὁ Κύριος καὶ κρῖμα πᾶσι τοῖς ἀδικουμένοις. Ἐγνώρισε τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τῷ Μωυσῇ, τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ τὰ θελήματα αὐτοῦ. Οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος· οὐκ εἰς τέλος ὀργισθήσεται, οὐδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μηνιεῖ· οὐ κατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἐποίησεν ἡμῖν, οὐδὲ κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν, ὅτι κατὰ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τῆς γῆς ἐκραταίωσε Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν· καθόσον ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμῶν, ἐμάκρυνεν ἀφ᾿ ἡμῶν τὰς ἀνομίας ἡμῶν. Καθὼς οἰκτείρει πατὴρ υἱούς, ᾠκτείρησε Κύριος τοὺς φοβουμένους αὐτόν, ὅτι αὐτὸς ἔγνω τὸ πλάσμα ἡμῶν, ἐμνήσθη ὅτι χοῦς ἐσμεν. Ἄνθρωπος, ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ· ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἀγροῦ, οὕτως ἐξανθήσει· ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐχ ὑπάρξει καὶ οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον αὐτοῦ. Τὸ δὲ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἐπὶ υἱοῖς υἱῶν τοῖς φυλάσσουσι τὴν διαθήκην αὐτοῦ καὶ μεμνημένοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι αὐτάς. Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, δυνατοὶ ἰσχύϊ ποιοῦντες τὸν λόγον αὐτοῦ τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τῶν λόγων αὐτοῦ. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ, λειτουργοὶ αὐτοῦ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ· εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ· εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον.

Ἐν παντὶ τόπω τῆς δεσποτείας αὐτοῦ εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον.

ΨΑΛΜΟΣ 142

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου· καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν. Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου, ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος· καὶ ἠκηδίασεν ἐπ᾿ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου. Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου, ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι. Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου· μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωΐ τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα· γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδόν, ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου· ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε, ὅτι πρὸς σὲ κατέφυγον. Δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου· τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου· καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού εἰμι.

Ἐπάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνη σου καὶ μὴ εἸσέλθης εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου. (2)

Τὸ πνεύμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει μὲ ἐν γῆ εὐθεῖᾳ

 

 

OKUYUCU: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).

 

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

 

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

 

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

 

 

Göklerdeki Babamιz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

 

RUHANI: Çünkü krallık ve kudret ve şan senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin

 

OKUYUCU:

Halkını kurtar, ey Rab ve düşmanlarına karşı onlara zafer vererek mirasını kutlu kıl; ve Çarmıhın aracılığıyla Sen koru Sana bağlı olan ulusları.

 

 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun.

 

Kendi iradenle Çarmıh üzerinde yükseltilmiş olan Sen, ey Mesih Tanrımız, şimdi Senin adını taşıyan yeni uluslar topluluğuna şefkatini bağışla. Kendi kudretinle onların düşmanlarına karşı zafer kazanmalarını sağlayıp dindar yöneticilerimizi mutlu et. Senin esenlik silahına, o yenilmez ganimetine birlik içinde sahip olsunlar.

 

Şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Amin.

 

Ey heybetli ve mahçup etmez koruyucu, ey Tanrı’nın iyi ve tüm övgüye layık Annesi, dualarımızı hor görme: Ortodoks halka güç ver: bizi yönetme görevi verdiğin kişileri kurtar ve onlara gökten zafer ver: çünkü sen Tanrı’ya vücut verdin, gerçekten tek kutsanmış olan.

 

RUHANI: Bize merhamet eyle, ey Tanrı…

 

TOPLULUK: Amin. Merhamet eyle ya Rab (ve her dilekten sonra)

Yine tüm dindar Ortodoks Hristiyanlar için dua edelim.

 

Yine Piskoposumuz…

 

Çünkü Sen merhametli ve insanlığı seven Tanrısın….

 

OKUYUCU:Rabbin adıyla kutsa, ey baba.

 

RUHANI:

Kutsal, özdeş, yaşam veren ve bölünmez Üçleme’ye yücelik olsun; şimdi ve sürekli ve sonsuzlara kadar.

 

OKUYUCU: Amin.

 

ALTI MEZMUR

 

En yücelerde Tanrı’ya övgü, yeryüzünde insanlara esenlik ve sevinç olsun. (3 kez)

 

Ya Rab, aç dudaklarımı, ağzım senin övgülerini duyursun. (2 kez)

 

 

3. Mezmur

 Ya RAB, düşmanlarım ne kadar çoğaldı, Hele bana karşı ayaklananlar!   Birçoğu benim için: “Tanrı katında ona kurtuluş yok!” diyor.  Ama sen, ya RAB, çevremde kalkansın, Onurum, başımı yukarı kaldıran sensin. RAB’be seslenirim, Yanıt verir bana kutsal dağından.  Yatar uyurum, Uyanır kalkarım, RAB destektir bana.  Korkum yok Çevremi saran binlerce düşmandan.  Ya RAB, kalk, ey Tanrım, kurtar beni! Vur bütün düşmanlarımın çenesine, Kır kötülerin dişlerini.  Kurtuluş RAB’dedir, Halkının üzerinde olsun bereketin!   Yatar uyurum, Uyanır kalkarım, RAB destektir bana.

 

Yatar uyurum, Uyanır kalkarım, RAB destektir bana. 

 

 

 

37./38. Mezmur

 

Ya RAB, öfkelenip azarlama beni, Gazapla yola getirme!  Okların içime saplandı, Elin üzerime indi.  Öfken yüzünden sağlığım bozuldu, Günahım yüzünden rahatım kaçtı.  Çünkü suçlarım başımdan aştı, Taşınmaz bir yük gibi sırtımda ağırlaştı.  Akılsızlığım yüzünden Yaralarım iğrenç, irinli.  Eğildim, iki büklüm oldum, Gün boyu yaslı dolaşıyorum.  Çünkü belim ateş içinde, Sağlığım bozuk.  Tükendim, ezildim alabildiğine, İnliyorum yüreğimin acısından.  Ya Rab, bütün özlemlerimi bilirsin, İniltilerim senden gizli değil.  Yüreğim çarpıyor, gücüm tükeniyor, Gözlerimin feri bile söndü.  Eşim dostum kaçar oldu derdimden, Yakınlarım uzak duruyor benden. Canıma susayanlar bana tuzak kuruyor, Zararımı isteyenler kuyumu kazıyor, Gün boyu hileler düşünüyorlar.  Ama ben bir sağır gibi duymuyorum, Bir dilsiz gibi ağzımı açmıyorum;  Duymaz, Ağzında yanıt bulunmaz bir adama döndüm.  Umudum sende, ya RAB, Sen yanıt vereceksin, ya Rab, Tanrım benim!  Çünkü dua ediyorum: “Halime sevinmesinler, Ayağım kayınca böbürlenmesinler!”  Düşmek üzereyim, Acım hep içimde.  Suçumu itiraf ediyorum, Günahım yüzünden kaygılanıyorum.  Ama düşmanlarım güçlü ve dinç, Yok yere benden nefret edenler çok.  İyiliğe karşı kötülük yapanlar bana karşı çıkar, İyiliğin peşinde olduğum için.  Beni terk etme, ya RAB! Ey Tanrım, benden uzak durma!  Yardımıma koş, Ya Rab, kurtuluşum benim!  Beni terk etme, ya RAB! Ey Tanrım, benden uzak durma!  Yardımıma koş, Ya Rab, kurtuluşum benim!

 

Beni terk etme, ya RAB! Ey Tanrım, benden uzak durma!  Yardımıma koş, Ya Rab, kurtuluşum benim!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62./63. Mezmur

 

Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, Seni çok özlüyorum, Canım sana susamış, Kurak, yorucu, susuz bir diyarda, Bütün varlığımla seni arıyorum.  Kutsal Yer’de baktım sana, Gücünü, görkemini görmek için.      Senin sevgin yaşamdan iyidir, Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.  Ömrümce sana övgüler sunacağım, Senin adınla ellerimi kaldıracağım.  Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana, Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.  Yatağıma uzanınca seni anarım, Gece boyunca derin derin seni düşünürüm.  Çünkü sen bana yardımcı oldun, Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.  Canım sana sımsıkı sarılır, Sağ elin bana destek olur.  Ama canımı almak isteyenler, Yerin dibine girecek,  Kılıcın ağzına atılacak, Çakallara yem olacak.  Kralsa Tanrı’da sevinç bulacak. Tanrı’nın adıyla ant içenlerin hepsi övünecek, Yalancıların ağzıysa kapanacak.

 

 

 

 Gece boyunca derin derin seni düşünürüm.  Çünkü sen bana yardımcı oldun, Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm. 

 

 

Canım sana sımsıkı sarılır, Sağ elin bana destek olur.

Peder Oğul ve Kutsal Ruha şan olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

 

Aleluya, aleluya, aleluya, Yücelik senindir ey Tanrιmιz, yücelik senindir. Ya Rab Merhamet Eyle (3 kere)

Peder Oğul ve Kutsal Ruha şan olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

 

 

86./87.Mezmur

 

Ya RAB, beni kurtaran Tanrı, Gece gündüz sana yakarıyorum.  Duam sana erişsin, Kulak ver yakarışıma.      Çünkü sıkıntıya doydum, Canım ölüler diyarına yaklaştı. Ölüm çukuruna inenler arasında sayılıyorum, Tükenmiş gibiyim;  Ölüler arasına atılmış, Artık anımsamadığın, İlginden yoksun, Mezarda yatan cesetler gibiyim.  Beni çukurun dibine, Karanlıklara, derinliklere attın.  Öfken üzerime çöktü, Dalga dalga kızgınlığınla beni ezdin. Yakınlarımı benden uzaklaştırdın, İğrenç kıldın beni gözlerinde. Kapalı kaldım, çıkamıyorum.  Üzüntüden gözlerimin feri sönüyor, Her gün sana yakarıyorum, ya RAB, Ellerimi sana açıyorum.  Harikalarını ölülere mi göstereceksin? Ölüler mi kalkıp seni övecek?  Sevgin mezarda, Sadakatin yıkım diyarında duyurulur mu?  Karanlıklarda harikaların, Unutulmuşluk diyarında doğruluğun bilinir mi?  Ama ben, ya RAB, yardıma çağırıyorum seni, Sabah duam sana varıyor.  Niçin beni reddediyorsun, ya RAB, Neden yüzünü benden gizliyorsun?  Düşkünüm, gençliğimden beri ölümle burun burunayım, Dehşetlerinin altında tükendim. Şiddetli gazabın üzerimden geçti, Saçtığın dehşet beni yedi bitirdi.  Bütün gün su gibi kuşattılar beni, Çevremi tümüyle sardılar.  Eşi dostu benden uzaklaştırdın, Tek dostum karanlık kaldı.  

 

 

Ya RAB, beni kurtaran Tanrı, Gece gündüz sana yakarıyorum. 

Duam sana erişsin, Kulak ver yakarışıma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102./103. Mezmur

 

 

RAB’be övgüler sun, ey gönlüm! O’nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!  RAB’be övgüler sun, ey canım! İyiliklerinin hiçbirini unutma!  Bütün suçlarını bağışlayan, Bütün hastalıklarını iyileştiren,  Canını çukurdan fidyeyle kurtaran, Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,  Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O’dur, Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.  RAB bütün düşkünlere Hak ve adalet sağlar.  Kendi yöntemlerini Musa’ya, İşlerini İsrailoğulları’na açıkladı.  RAB sevecen ve lütfedendir, Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.  Sürekli suçlamaz, Öfkesini sonsuza dek sürdürmez.  Bize günahlarımıza göre davranmaz, Suçlarımızın karşılığını vermez.  Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse, Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür.  Doğu batıdan ne kadar uzaksa, O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı.  Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır.  Çünkü mayamızı bilir, Toprak olduğumuzu anımsar.  İnsana gelince, ota benzer ömrü, Kır çiçeği gibi serpilir;  Rüzgar üzerine esince yok olur gider, Bulunduğu yer onu tanımaz.  Ama RAB kendisinden korkanları sonsuza dek sever,  Antlaşmasına uyan Ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır.  RAB tahtını göklere kurmuştur, O’nun egemenliği her yeri kapsar.  RAB’be övgüler sunun, ey sizler, O’nun melekleri, O’nun sözünü dinleyen, Söylediklerini yerine getiren güç sahipleri!  RAB’be övgüler sunun, ey sizler, O’nun bütün göksel orduları, İsteğini yerine getiren kulları!  RAB’be övgüler sunun, Ey O’nun egemen olduğu yerlerdeki bütün yaratıklar! RAB’be övgüler sun, ey gönlüm!

 

 

 

 

 

Ey O’nun egemen olduğu yerlerdeki bütün yaratıklar! RAB’be övgüler sun, ey gönlüm!

 

 

 

 

 

 

 

 

142./143. Mezmur

Duamı işit, ya RAB, Yalvarışlarıma kulak ver! Sadakatinle, doğruluğunla yanıt ver bana!  Kulunla yargıya girme, Çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz.  Düşman beni kovalıyor, Ezip yere seriyor. Çoktan ölmüş olanlar gibi, Beni karanlıklarda oturtuyor.  Bu yüzden bunalıma düştüm, Yüreğim perişan.  Geçmiş günleri anıyor, Bütün yaptıklarını derin derin düşünüyor, Ellerinin işine bakıp dalıyorum.  Ellerimi sana açıyorum, Canım kurak toprak gibi sana susamış.  Çabuk yanıt ver bana, ya RAB, Tükeniyorum. Çevirme benden yüzünü, Yoksa ölüm çukuruna inen ölülere dönerim.  Sabahları duyur bana sevgini, Çünkü sana güveniyorum; Bana gideceğim yolu bildir, Çünkü duam sanadır.  Düşmanlarımdan kurtar beni, ya RAB; Sana sığınıyorum.  Bana istemini yapmayı öğret, Çünkü Tanrım’sın benim. Senin iyi Ruhun, Düz yolda bana öncülük etsin!  Ya RAB, adın uğruna yaşam ver bana, Doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan.  Sevginden ötürü, Öldür düşmanlarımı, Yok et bütün hasımlarımı, Çünkü senin kulunum ben.  Sadakatinle, doğruluğunla yanıt ver bana!

 

 

 

Kulunla yargıya girme, Çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz.(2)

 

Senin iyi Ruhun, düz yolda bana öncülük etsin!

 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοὶ ὁ Θεός (ἐκ γ’). Ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε, δόξα σοί.

Peder Oğul ve Kutsal Ruha şan olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Aleluya, aleluya, aleluya,  Yücelik senindir ey Tanrımız (3)

Umudumuz RAB, yücelik senindir.

ΙΕΡΕΥΣ

Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον. [καὶ μετὰ ἀπό κάθε αἴτηση]

 

Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης…

 

 

Ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου…

 

 

 Ὑπέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου…

 

 

 

Ὑπέρ τοῦ πατρός καὶ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (δεῖνος)…

 

Ὑπέρ τῆς Αγίας και Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστει οικούντων εν αυταίς του Κυρίου δεηθώμεν,

Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων…

 

 

 

 

Ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων…

 

Ὑπέρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς…

 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον…

 

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου…

 

 

ΧΟΡΟΣ: Σοὶ Κύριε.

 

ΙΕΡΕΥΣ 

Ὅτι πρέπει σοι, πᾶσα δόξα…

 

XΟΡΟΣ:  Ἀμήν.  

 

 

RUHANİ
Barışla Rabbimize yalvaralım.

TOPLULUK (her duadan sonra tekrarlanιr)
Ya Rab merhamet eyle.

Semavi barιş ve ruhlarιmιzιn kurtuluşu için Rabbimize dua edelim.

Bütün dünyada barış, Allah’ın kutsal kiliselerinin sarsılmaz varlığı ve bütün insanların birliği için Rab’bimize yalvaralım.

Bu kutsal ev için ve buraya iman, saygı ve Allah korkusu ile girenler için Rab’bimize yalvaralım.

Patriğimiz (veya Episkoposumuz, ismi) aziz pederler… Mesih’in dyakosları, tüm ruhban sınıfı ve cemaat için Rab’bimize yalvaralım.

Μesih’in Kusal ωε Βüyük Kilisesi için, bu şehir için ve diğer şehir ve ülkeler için ve buralarda yaşayan müminler için Rabbimize dua edelim.

Havaların ılımlı geçmesi, toprağın bereketli ürün vermesi ve barışlı zamanlar için Rab’bimize yalvaralım.

Denizde, karada yolculuk edenler, hastalar, acı çekenler, esirler ve bunların kurtuluşu için Rab’bimize yalvaralım.

Her türlü sıkıntı,öfke, tehlike ve zor durumlardan kurtulmamız için Rab’bimize yalvaralım.

Ya Rab, inayetinle bizi destekle, kurtar, merhamet eyle ve koru.

En kutsal, tertemiz, çok kutlu, şanlı Efendimiz Tanrıdoğuran ve ebediyen bakire Meryem ile bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Tanrımıza emanet edelim.

TOPLULUK: Sana Ya Rab.

RUHANI: Çünkü her yücelik, saygı ve tapınma sana yaraşır. Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a ve şimdi ve her zaman ve ebedlerin ebedine değin.

 

TOPLULUK: Amin.

Ἤχον πλ. δ’

κατ’ Ἤχον. λέγοντες πρότερον ἕνα ἐκ τῶν ἐφεξῆς Στίχων.

 Στίχ. α’. Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά μου πρὸς σέ, ὁ Θεός, διότι φῶς τὰ προστάγματά σου ἐπὶ τῆς γῆς.

Ἀλληλούϊα. (ἐκ γ’)

Στίχ. β’. Δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς.

Ἀλληλούϊα. (ἐκ γ’)

 

Στίχ. γ’. Ζῆλος λήψεται λαὸν ἀπαίδευτον, καὶ νῦν πῦρ τοὺς ὑπεναντίους ἔδεται.

Ἀλληλούϊα. (ἐκ γ’)

Στίχ. δ’. Πρόσθες αὐτοῖς κακά, Κύριε, πρόσθες αὐτοῖς κακά, τοῖς ἐνδόξοις τῆς γῆς.

Ἀλληλούϊα. (ἐκ γ’)

 

 

Haftanın makamına uygun ilahiler okunur, önünde de şu ayetler söylenir.

 

 

 

1.ayet. Geceleri canım sana susar,

Evet, içimde ruhum seni özler;

Çünkü senin ilkelerin yeryüzünde ιşιktιr,

Aleluya (3)

 

2.ayet Yeryüzunde oturanlar doğruluğu öğrenin.

Aleluya(3)

 

3.ayet Halkın için gösterdiğin gayreti görüp utansınlar.

Evet, düşmanların için yaktığın ateş onları yiyip bitirecek.

Aleluya(3)

 

4.Ayet.Dünyanın şanlılarına kütülük ekle,Rab, onlara kötülük ekle, dünyanın şanlılarına.

Aleluya(3)

Ὁ Ιερεύς, ψάλλοντας τό τροπάριον «Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος» ἐξέρχεται τοῦ Ἅγίου Βήματος διά τῆς βορείας πύλης, κρατῶν τήν εἰκόνα τοῦ Νυμφίου καὶ λιτανεύων ταύτην ἐντός τοῦ ναοῦ, προπορευομένων λαμπαδούχων, ἐξαπτερύγων, καὶ εἶτα τοῦ Διακόνου θυμιῶντος. Ἐλθών εἰς τό μέσον τοῦ ναοῦ, ὅπου ὑπάρχει δισκέλιον (ἀναλόγιον) ηὐτρεπισμένον καὶ περιελθών τοῦτο τρίς. Εἶτα ἀποθέτει ἐπί τό ἀναλόγιον τήν εἰκόνα καὶ θυμιά σταυροειδῶς. Μετά κάνει τρίς μεγάλες μετάνοιες καὶ ἀσπάζεται τήν εἰκόνα. Ἀκολουθεῖ καὶ ὁ λαός.

Ήχος πλ. δ’

Ἦχος πλ. δ’

Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός, καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα, ἀνάξιος δὲ πάλιν, ὃν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα. Βλέπε οὖν ψυχή μου, μὴ τῶ ὕπνω κατενεχθής, ἵνα μῄ τῶ θανάτω παραδοθής, καὶ τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθής, ἀλλὰ ἀνάνηψον κράζουσα. Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός ἡμῶν, προστασίαις τῶν Ἀσωμάτων σῶσον ἡμᾶς.  (εκ τρίτου)

Εἰς τό τέλος τοῦ α΄ λέγομεν «προστασίαις τῶν Ἀσωμάτων σῶσον ἡμᾶς. »

Εἰς τό τέλος τοῦ β΄ «πρεσβείαις τοῦ Ἁγίου (τοῦ Ναοῦ) σῶσον ἡμᾶς.»

Εἰς τό τέλος τοῦ γ΄ «διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς.»

 

 

Ruhani elinde “Güvey” olarak adlandırılan ikonayla tüm kiliseye tütsü vermek üzere sol kapıdan çıkar, önünde ise mum yakan ve “eksapteriğa” tutan yardımcıları gider. Ruhani secde edip ikonayı öper ve kilisenin ortasında bulunan özel analogiona ikonayı yerleştirerek aşağıdaki ilahiyi söyler.

8.Makam

İşte güvey, gecenin yarısında geliyor. Geldiğinde uyanιk bulacağı hizmetkara ne mutlu. Benzer şekilde layık değildir aldırış etmez bulacağı. Öyleyse dikkatli o ey  ruhum,  uyku sana galip gelmesin, ölüme de teslim edilmeyesin ve Krallιğın dışında bırakılmayasın. Uyandır kendini  ve şöyle haykır:  Kutsal, Kutsal, Kutsalsιn Sen Tanrιmιz Bedensiz Meleklerin aracιlιğιyla bize merhamet eyle.(3 kere)

1.kez ilahinin sonu: … Bedensiz Meleklerin aracιlιğιyla bize merhamet eyle.

2.kez ilahinin sonu: … aziz (kilisenin ithaf edilmiş azizin adı) aracιlιğιyla bize merhamet eyle.

2.kez ilahinin sonu: … Tanrι-doğuran’nιn aracιlιğιyla bize merhamet eyle.

 

 

Ἔτι καὶ ἔτι, ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας [Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς], μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

 Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΧΟΡΟΣ: Αμήν. .

 

RUHANI:

Tekrar ve tekrar Rab’ba yalvaralιm.

ΤΟPLULUK:  Ya Rab merhamet eyle. (her dilekten sonra)

Ya Rab, inayetinle bizi destekle, kurtar, merhamet eyle ve koru.

En kutsal, tertemiz, çok kutlu, şanlı Efendimiz Tanrıdoğuran ve ebediyen bakire Meryem ile bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Tanrımıza emanet edelim          

 

 TOPLULUK: Sana, Ya Rab

 

RUHANI:

Çünkü görkem, krallιk, güç ve şeref Senindir, Baba’nın ve Oğul’un ve Kutsal Ruh’un ve şimdi ve her zaman ve ebedlerin ebedine değin.

 

TOPLULUK: Amin.

 

Κάθισμα  Ἦχος α’

Τὸν τάφον σου Σωτὴρ

Τὰ Πάθη τὰ σεπτά, ἡ παροῦσα ἡμέρα, ὡς φῶτα σωστικά, ἀνατέλλει τῶ Κόσμω, Χριστὸς γὰρ ἐπείγεται, τοῦ παθεῖν ἀγαθότητι, ὁ τὰ σύμπαντα, ἐν τῇ δρακὶ περιέχων, καταδέχεται, ἀναρτηθῆναι ἐν ξύλῳ, τοῦ σῶσαι τὸν ἄνθρωπον.  

 

 

Κάθισμα  Ὅμοιον

Ἀόρατε Κριτά, ἐν σαρκὶ πῶς ὠράθης, καὶ ἔρχη ὑπ’ ἀνδρῶν, παρανόμων κτανθῆναι; ἡμῶν τὸ κατάκριμα, κατακρίνων τῶ πάθει σου. Ὅθεν αἴνεσιν, μεγαλωσύνην καὶ δόξαν, ἀναπέμποντες, τὴ ἐξουσία σου Λόγε, συμφώνως προσφέρομεν.

 

 

Κάθισμα  Ἦχος πλ. δ’

Τὴν Σοφίαν, καὶ Λόγον

Τῶν παθῶν τοῦ Κυρίου τὰς ἀπαρχάς, ἡ παροῦσα ἡμέρα λαμπροφορεῖ. Δεῦτε οὖν φιλέορτοι, ὑπαντήσωμεν ἄσμασιν, ὁ γὰρ Κτίστης ἔρχεται, σταυρὸν καταδέξασθαι, ἐτασμούς καὶ μάστιγας, Πιλάτω κρινόμενος, ὅθεν καὶ ἐκ δούλου ῥαπισθεὶς ἐπὶ κόρρης, τὰ πάντα προσίεται, ἵνα σώσῃ τὸν ἄνθρωπον. Διὰ τοῦτο βοήσωμεν. Φιλάνθρωπε Χριστὲ ὁ Θεός, τῶν πταισμάτων δώρησαι τὴν ἄφεσιν, τοὶς προσκυνοῦσιν ἐν πίστει, τὰ ἄχραντα Πάθη σου. (δίς)

 

 

 

Kathisma İlahisi Ton 1

Bugün Mesih’in Kutsal Tutkusu kurtarıcı bir ışık gibi dünyada belirir, iyiliğinden ötürü acı çekmeye gelişi için: Tüm her şeyi elinde tutan, tahta üzerinde asılmaya razı geldi. İnsanlığı kurtarabilmek için.

 

Kathisma İlahisi Ton 1

Görünmez yargı, nasıl ete kemiğe bürünürsün? Acılarınla bizim mahkûmiyetimizi mahkûm ederek, Nasıl yasasız insan tarafından öldürülürsün? Bu yüzden bir sesle, Ey Söz, senin gücüne, şan, hâkimiyet ve övgü atfederiz!

 

 

 

 

Kathisma İlahisi Ton 8

Bugün, Rab’bin tutkusunun ilk meyveleri parlıyor! Gelin, ey orucu sevenler ve katılın ilahilere, Yaratıcı Haç’ı, ızdırapları, dayakları ve Pilatus tarafından yargılanmayı kabul etmeye geldi. Bir memur O’na kafasından vurdu ama O her şeye katlandı ki insanlığı kurtarsın diye. İşte bu yüzden, hadi ağlayalım ona: Senin kutsal tutkunun inançla yüceltenlere günahların affını bağışla, Ey Mesih Tanrımız, insanlığın severi! (iki kez)

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:

Κ αὶ ὑπέρ του καταξιωθῆναι ἡμᾶς της ἀκροάσεως του ἁγίου Εὐαγγελίου, Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν ἱκετεύσωμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον (γ’).

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Σοφία. Ὀρθοῖ, ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου.

ΙΕΡΕΥΣ: Εἰρήνη πᾶσι.

ΧΟΡΟΣ: Καὶ τῶ Πνεύματί σου.

ΙΕΡΕΥΣ

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου Εὐαγγελίου το ἀνάγνωσμα.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Πρόσχωμεν.

ΧΟΡΟΣ: Δόξα σοί, Κύριε, δόξα σοί.

Καὶ ὁ Ἱερεὺς ἀναγινώσκει τό Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου

Κεφ. 21: 18-43

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπανάγων ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὴν πόλιν, ἐπείνασε· καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ, ἦλθεν ἐπ᾿ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ, εἰ μὴ φύλλα μόνον, καὶ λέγει αὐτῇ· Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. Καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ. Καὶ ἰδόντες οἱ Μαθηταὶ, ἐθαύμασαν λέγοντες· πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ; Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς, εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν, καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε· ἄρθητι, καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται· καὶ πάντα ὅσα ἐὰν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ, πιστεύοντες, λήψεσθε. Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ ἱερὸν, προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ, λέγοντες· Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, καὶ τίς σοι ἔδωκε τὴν ἐξουσίαν ταύτην; Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς, εἶπεν αὐτοῖς· Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι, κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ, ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. Τὸ βάπτισμα ᾿Ιωάννου πόθεν ἦν, ἐξ οὐρανοῦ, ἢ ἐξ ἀνθρώπων; Οἱ δὲ διελογίζοντο παρ᾿ ἑαυτοῖς, λέγοντες· Ἐὰν εἴπωμεν, ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ὴμῖν· Διατί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; ἐὰν δὲ εἴπωμεν, ἐξ ἀνθρώπων· φοβούμεθα τὸν ὄχλον· πάντες γὰρ ἔχουσι τὸν ᾿Ιωάννην ὡς προφήτην. Καὶ ἀποκριθέντες τῷ ᾿Ιησοῦ εἶπον· Οὐκ οἴδαμεν. Ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτός· Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν, ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; Ἄνθρωπός τις εἶχε τέκνα δύο, καὶ προσελθὼν τῷ πρώτῳ, εἶπε· Τέκνον, ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνί μου. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν· Οὐ θέλω· ὕστερον δὲ μεταμεληθεὶς, ἀπῆλθε. Καὶ προσελθὼν τῷ δευτέρῳ, εἶπεν ὡσαύτως. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν· Ἐγώ, κύριε· καὶ οὐκ ἀπῆλθε. Τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησε τὸ θέλημα τοῦ πατρός; Λέγουσιν αὐτῷ· Ὁ πρῶτος. Λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Ἦλθε γὰρ πρὸς ὑμᾶς ᾿Ιωάννης ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ· οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ· ὑμεῖς δὲ ἰδόντες, οὐ μετεμελήθητε ὕστερον, τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ. ῎Αλλην παραβολὴν ἀκούσατε· Ἄνθρωπός τις ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκε, καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν, καὶ ᾠκοδόμησε πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν. Ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς, λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ. Καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ, ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν. Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. Ὕστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, λέγων· Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. Οἱ δὲ γεωργοὶ, ἰδόντες τὸν υἱὸν, εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· δεῦτε, ἀποκτείνωμεν αὐτὸν, καὶ κατάσχωμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. Καὶ λαβόντες αὐτὸν, ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος, καὶ ἀπέκτεινον. Ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις; Λέγουσιν αὐτῷ· Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν. Λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς Γραφαῖς· «Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;» Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, ὅτι ἀρθήσεται ἀφ᾿ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, καὶ δοθήσεται ἔθνει, ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς·

ΧΟΡΟΣ: Δόξα σοί, Κύριε, δόξα σοί.

 

RUHANI:

 

Kutsal Incil okumalarιnι dinlememizi nasip etsin diye RAB Tanrιmιza yalvaralιm.

 

 

TOPLULUK: Ya Rab merhamet eyle.(3)

 

Bilgelik. Kutsal İncil’i ayakta dinleyelim. Hepinize esenlik olsun.

 

 

TOPLULUK: Ve senin Ruhunla.

 

 

RUHANI: Mata tarafından yazılan Kutsal İncil’den okuma. Dikkat edelim.

 

 

 

TOPLULUK: Yücelik sana Rab, yücelik sana.

Ruhani Orthos’un (seher vakti duasının) Incil bölümünü okur.

İsa sabah erkenden kente dönerken acıkmıştı. Yol kenarında gördüğü bir incir ağacına yaklaştı. Ağaçta yapraktan başka bir şey bulamayınca ağaca, «Artık sonsuza dek meyven olmasın!» dedi. İncir ağacı hemen o anda kurudu.
Öğrenciler bunu görünce şaşkına döndüler. «İncir ağacı birdenbire nasıl kurudu?» diye sordular.
İsa onlara şu karşılığı verdi: «Size doğrusunu söyleyeyim, eğer imanınız olur da kuşku duymazsanız, yalnız incir ağacına olanı yapmakla kalmazsınız; şu dağa, `Kalk, denize atıl’ derseniz, dediğiniz olacaktır. İman ederek dua ettiğinizde, dilediğiniz her şeyi alacaksınız.»

İsa tapınağa girmiş ders veriyordu. Bu sırada başkâhinler ve halkın ihtiyarları O’nun yanına gelerek, «Bunları hangi yetkiyle yapıyorsun, bu yetkiyi sana kim verdi?» diye sordular.
İsa onlara şu karşılığı verdi: «Ben de size bir soru soracağım. Bana cevap verirseniz, ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylerim. Yahya’nın vaftiz etme yetkisi nereden geldi, Tanrı’dan mı, insanlardan mı?»
Bunu aralarında şöyle tartışmaya başladılar: «`Tanrı’dan’ dersek, bize, `Öyleyse ona niçin inanmadınız?’ diyecek. Yok eğer `insanlardan’ dersek… Halkın tepkisinden korkuyoruz. Çünkü herkes Yahya’yı peygamber sayıyor.»
İsa’ya, «Bilmiyoruz» diye cevap verdiler.
İsa, «Ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim» dedi. «Ama şuna ne dersiniz? Bir adamın iki oğlu varmış. Adam birincisine gidip, `Oğlum, git bugün bağda çalış’ demiş.
«O da, `Gitmem!’ demiş. Ama sonra pişman olup gitmiş.
«Adam ikinci oğluna gidip aynı şeyi söylemiş. O da, `Giderim, efendim’ demiş, ama gitmemiş.
«İkisinden hangisi babasının isteğini yerine getirmiş olur?»
«Birincisi» diye karşılık verdiler.
İsa da onlara, «Size doğrusunu söyleyeyim, vergi görevlileriyle fahişeler, Tanrı’nın Egemenliğine sizden önce giriyorlar» dedi. «Yahya size doğruluk yolunu göstermeye geldi, ona inanmadınız. Oysa vergi görevlileriyle fahişeler ona inandılar. Siz bunu gördükten sonra bile pişman olup ona inanmadınız.

«Bir benzetme daha dinleyin: toprak sahibi bir adam, bağ dikmiş, çevresini çitle çevirmiş, üzüm sıkmak için bir çukur kazmış, bir de bekçi kulesi yapmış. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıkmış. Bağbozumu yaklaşınca, üründen kendisine düşeni almaları için kölelerini bağcılara yollamış. Bağcılar adamın kölelerini yakalamış, birini dövmüş, birini öldürmüş, diğerini de taşlamışlar. Bağ sahibi bu kez ilkinden daha çok sayıda köle yollamış. Bağcılar bunlara da aynı şeyi yapmışlar. Sonunda bağ sahibi, `Oğlumu sayarlar’ diyerek bağcılara onu yollamış.
«Ama bağcılar adamın oğlunu görünce birbirlerine, `Mirasçı bu; gelin, onu öldürüp mirasına konalım’ demişler.

Böylece onu yakalayıp bağdan dışarı atmış ve öldürmüşler. Bu durumda bağın sahibi geldiği zaman bağcılara ne yapacak?»
İsa’ya şu karşılığı verdiler: «Bu korkunç adamları korkunç bir şekilde yok edecek; bağı da, ürününü kendisine zamanında verecek olan başka bağcılara kiralayacak.»
İsa onlara şunu sordu: «Kutsal Yazılarda şu sözleri hiç okumadınız mı? `Yapıcıların reddettiği taş,
işte köşenin baş taşı oldu. Rab’bin işidir bu,
gözümüzde harika bir iş!’ «Bu nedenle size şunu söyleyeyim, Tanrı’nın Egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştirecek bir ulusa verilecek.

TOPLULUK: Sana övgüler olsun, Rab, sana övgüler olsun.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ  

Ν’ Ψαλμός χύμα

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου· ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός. Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεὸς ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου. Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ· τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα· τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους. 

 

OKUYUCU:

 

50./ 51. mezmur

 

 Ey Tanrım lütfet bana, sevgin uğruna; sil isyanlarımı, sınırsız merhametin uğruna. Tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan. Çünkü isyanlarımı biliyorum, günahım sürekli karşımda. Sana karşı, yalnız sana karşı, günah işledim, Senin gözünde kötü olanı yaptım. Öyle ki, konuşurken haklı, yargılarken adil olasın. Nitekim ben suç içinde doğdum, günah içinde annem bana hamile kaldı. Madem ki sen gönülde sadakat istiyorsun, yüreğimin derinliklerinde bilgelik öğret bana, beni mercan köşkotuyla arıt, paklanayım, yıka beni, kardan beyaz olayım. Neşe sevinç sesini duyur bana, bayram etsin ezdiğin kemikler. Günahlarıma bakma, bütün suçlarımı sil. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içimde, beni huzurundan atma, Kutsal Ruh’unu benden alma. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, bana destek ol, istekli bir ruh ver. Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim, günahkârlar geri dönsün sana. Kurtar beni, kan dökme suçundan, ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı, dilim senin kurtarışını ilahilerle övsün. Ya Rab, aç dudaklarımı, ağzım senin övgülerini duyursun. Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın, yoksa sunardım sana, yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın. Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur, alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı. Lütfet, Siyon’a iyilik yap, Yeruşalim’in surlarını onar. O zaman doğru sunulan kurbanlar, yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular, Seni hoşnut kılar; O zaman sunağında boğalar sunulur.

 

 

ΧΟΡΟΣ

Ποίημα Κοσμᾶ Μοναχοῦ

Ὠδὴ α’  Ἦχος β’

Ὁ Εἱρμὸς

Τῶ τὴν ἄβατον, κυμαινομένην θάλασσαν, θείω αὐτοῦ προστάγματι, ἀναξηράναντι, καὶ πεζεῦσαι δι’ αὐτῆς, τὸν Ἰσραηλὶ τὴν λαὸν καθοδηγήσαντι, Κυρίω ἄσωμεν, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.

Τῶ τὴν ἄβατον, κυμαινομένην θάλασσαν, θείω αὐτοῦ προστάγματι, ἀναξηράναντι, καὶ πεζεῦσαι δι’ αὐτῆς, τὸν Ἰσραηλὶ τὴν λαὸν καθοδηγήσαντι, Κυρίω ἄσωμεν, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.

Δ όξα σοὶ Θεός, δόξα σοί.

Ἡ ἀπόρρητος, Λόγου Θεοῦ κατάβασις, ὅπερ Χριστὸς αὐτὸς ἐστι, Θεὸς καὶ ἄνθρωπος, τὸ Θεὸς οὐχ ἁρπαγμόν, εἶναι ἡγησάμενος, ἐν τῷ μορφοῦσθαι δοῦλον, δεικνύει τοὶς Μαθηταῖς, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.

 Δ όξα σοὶ Θεός, δόξα σοί.

Ἡ ἀπόρρητος, Λόγου Θεοῦ κατάβασις, ὅπερ Χριστὸς αὐτὸς ἐστι, Θεὸς καὶ ἄνθρωπος, τὸ Θεὸς οὐχ ἁρπαγμόν, εἶναι ἡγησάμενος, ἐν τῷ μορφοῦσθαι δοῦλον, δεικνύει τοὶς Μαθηταῖς, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.

Δόξα

Διακονῆσαι, αὐτὸς ἐλήλυθα, οὗ τὴν μορφὴν ὁ Πλαστουργός, ἑκὼν περίκειμαι, τῶ πτωχεύσαντι Ἀδάμ, ὁ πλουτὼν θεότητι, θεῖναι ἐμήν τε αὐτοῦ, ψυχὴν ἀντίλυτρον, ὁ ἀπαθὴς θεότητι.

Καὶ νύν

Διακονῆσαι, αὐτὸς ἐλήλυθα, οὗ τὴν μορφὴν ὁ Πλαστουργός, ἑκὼν περίκειμαι, τῶ πτωχεύσαντι Ἀδάμ, ὁ πλουτὼν θεότητι, θεῖναι ἐμήν τε αὐτοῦ, ψυχὴν ἀντίλυτρον, ὁ ἀπαθὴς θεότητι.

Καταβασία

Τῶ τὴν ἄβατον, κυμαινομένην θάλασσαν, θείω αὐτοῦ προστάγματι, ἀναξηράναντι, καὶ πεζεῦσαι δι’ αὐτῆς, τὸν Ἰσραηλὶ τὴν λαὸν καθοδηγήσαντι, Κυρίω ἄσωμεν, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.

 

 

TOPLULUK

 

KASİDE 1, TON 2 İRMOS

Hadi Rab’be haykıralım, azgın denizi, yolsuz yeri kutsal emriyle açıp, İsrail halkını oradan yürütene, çokça kutsanmış olması için!

Hadi Rab’be haykıralım, azgın denizi, yolsuz yeri kutsal emriyle açıp, İsrail halkını oradan yürütene, çokça kutsanmış olması için!

Yücelik senindir ey Tanrım, yücelik senin.

Tanrı Sözü’nün tarifsiz lütfu, hem insan hem Tanrı olan, Mesih’in kendisine ve Tanrı oluşunu kavranabilir bir şey olarak saymayana, O ki bunu Havarilerine bir köle gibi davranarak gösterdi; çokça kutsanmış olması için!

 

Yücelik senindir ey Tanrım, yücelik senin.

Tanrı Sözü’nün tarifsiz lütfu, hem insan hem Tanrı olan, Mesih’in kendisine ve Tanrı oluşunu kavranabilir bir şey olarak saymayana, O ki bunu Havarilerine bir köle gibi davranarak gösterdi; çokça kutsanmış olması için!

Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a…

Tanrılıkta zengin olan ben, yoksun düşmüş Adem’e hizmet etmek için geldim, Benim, Yaratıcı’nın suretinden olan Adem’e. İsteyerek beden aldım ve ulaşılmaz Tanrılıkta olan ben, onun için hayatımı bir fidye olarak sundum.

Simde ve her zaman…

 

Tanrılıkta zengin olan ben, yoksun düşmüş Adem’e hizmet etmek için geldim, Benim, Yaratıcı’nın suretinden olan Adem’e. İsteyerek beden aldım ve ulaşılmaz Tanrılıkta olan ben, onun için hayatımı bir fidye olarak sundum.

KATAVASİA
Tanrı Sözü’nün tarifsiz lütfu, hem insan hem Tanrı olan, Mesih’in kendisine ve Tanrı oluşunu kavranabilir bir şey olarak saymayana, O ki bunu Havarilerine bir köle gibi davranarak gösterdi; çokça kutsanmış olması için!

 

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  

Ἔτι καὶ ἔτι, ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας [Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς], μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῆς εἰρήνης, καὶ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

 

RUHANI:

Tekrar ve tekrar Rab’ba yalvaralιm.

ΤΟPLULUK:  Ya Rab merhamet eyle. (her defasιnda)

Ya Rab, inayetinle bizi destekle, kurtar, merhamet eyle ve koru.

 

En kutsal, tertemiz, çok kutlu, şanlı Efendimiz Tanrıdoğuran ve ebediyen bakire Meryem ile bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Tanrımıza emanet edelim          

 

TOPLULUK: Sana, Ya Rab

 

RUHANI: Sen esenliğin Kralı ve canlarımızın kurtarıcısısın,  ve Sana yücelik sunarız, Baba’ya ve Oğul’a ve Kutsal Ruh’a, şimdi ve her zaman ve ebedlerin ebedine.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Κοντάκιον  Ἦχος πλ. δ’

Ὡς ἀπαρχὰς

Ὁ Ἰακὼβ ὠδύρετο, τοῦ Ἰωσὴφ τὴν στέρησιν, καὶ ὁ γενναῖος ἐκάθητο ἅρματι, ὡς βασιλεὺς τιμώμενος, τῆς Αἰγυπτίας γὰρ τότε ταῖς ἡδοναῖς μὴ δουλεύσας, ἀντεδοξάζετο παρὰ τοῦ βλέποντος τὰς τῶν ἀνθρώπων καρδίας, καὶ νέμοντος στέφος ἄφθαρτον.

Ὁ Οἶκος

Ἐπὶ τῶ ὀδυρμῶ νὺν προσθήσωμεν ὀδυρμόν, καὶ ἐκχέωμεν δάκρυα, μετὰ τοῦ Ἰακὼβ συγκοπτόμενοι, Ἰωσὴφ τὸν ἀοίδιμον καὶ σώφρονα, τὸν δουλωθέντα μὲν τῶ σώματι, τὴν ψυχὴν δὲ ἀδούλωτον συντηροῦντα, καὶ Αἰγύπτου παντὸς κυριεύσαντα. Ὁ Θεὸς γὰρ παρέχει τοὶς δούλοις αὐτοῦ, στέφος ἄφθαρτον.

Συναξάριον

Τό Συναξάριον τῆς ἡμέρας ἀναγιγνώσκεται ἀπό τό Μηναίον· ἐπίσης καὶ τό παρόν ὑπόμνημα τοῦ Τριοδίου:  

Τ ὴ ἁγία καὶ μεγάλη Δευτέρα, μνείαν ποιούμεθα τοῦ μακαρίου Ἰωσὴφ τοῦ Παγκάλου, καὶ τῆς ὑπὸ τοῦ Κυρίου καταραθείσης καὶ ξηρανθείσης Συκῆς.

Στίχοι εἰς τὸν Πάγκαλον Ἰωσὴφ

Σώφρων Ἰωσήφ, δίκαιος κράτωρ ὤφθη,

Καὶ σιτοδότης, ὧ καλῶν θημωνία!

  Ἕτεροι, εἰς τὴν ξηρανθεῖσαν Συκὴν

Τὴν Συναγωγήν, συκὴν Χριστός, Ἑβραίων,

Καρπῶν ἄμοιρον πνευματικῶν εἰκάζων,

Ἀρὰ ξηραίνει, ἢς φύγωμεν τὸ πάθος.

 

Ταὶς τοῦ Παγκάλου Ἰωσὴφ πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.

Ὠδὴ η’

Ὁ Εἱρμὸς

Ἔφριξε Παίδων εὐαγῶν, τὸ Ὁμόστολον ψυχῆς ἄσπιλον σῶμα, καὶ εἶξε τὸ τραφέν, ἐν ἀπείρῳ ὕλη, ἀκάματον πύρ. Ἀειζώου δὲ ἐκμαρανθείσης φλογός, διαιωνίζων ὕμνος ἀνεμέλπετο. Τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔργα ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Δ όξα σοὶ ὁ Θεός, δόξα σοί.

Ὑμᾶς μου τότε Μαθητάς, παντες γνώσονται, εἰ τὰς ἐμᾶς ἐντολὰς τηρήσητε, φησὶν ὁ Σωτὴρ τοὶς φίλοις πρὸς Πάθος μολῶν. Εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς, καὶ πᾶσι, καὶ ταπεινὰ φρονοῦντες, ἀνυψώθητε, καὶ Κύριον γινώσκοντές με ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Δ όξα σοὶ ὁ Θεός, δόξα σοί.

Ὑμᾶς μου τότε Μαθητάς, παντες γνώσονται, εἰ τὰς ἐμᾶς ἐντολὰς τηρήσητε, φησὶν ὁ Σωτὴρ τοὶς φίλοις πρὸς Πάθος μολῶν. Εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς, καὶ πᾶσι, καὶ ταπεινὰ φρονοῦντες, ἀνυψώθητε, καὶ Κύριον γινώσκοντές με ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Δόξα…

Τάξεως ἔμπαλιν ὑμῖν, ἐθνικῆς ἔστω τὸ κράτος ὁμογενῶν, οὐ κλῆρος γὰρ ἐμός, τυραννὶς δὲ γνώμη αὐθαίρετος. ὁ οὖν πρόκριτος ἐν ὑμῖν εἶναι θέλων, τῶν ἄλλων ἔστω πάντων ἐσχατώτερος, καὶ Κύριον γινώσκοντές με ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Καὶ νύν…

Τάξεως ἔμπαλιν ὑμῖν, ἐθνικῆς ἔστω τὸ κράτος ὁμογενῶν, οὐ κλῆρος γὰρ ἐμός, τυραννὶς δὲ γνώμη αὐθαίρετος. ὁ οὖν πρόκριτος ἐν ὑμῖν εἶναι θέλων, τῶν ἄλλων ἔστω πάντων ἐσχατώτερος, καὶ Κύριον γινώσκοντές με ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον

Καταβασία

Ἔφριξε Παίδων εὐαγῶν, τὸ Ὁμόστολον ψυχῆς ἄσπιλον σῶμα, καὶ εἶξε τὸ τραφέν, ἐν ἀπείρῳ ὕλη, ἀκάματον πύρ. Ἀειζώου δὲ ἐκμαρανθείσης φλογός, διαιωνίζων ὕμνος ἀνεμέλπετο. Τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔργα ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Τὴν Θεοτόκον καὶ Μητέρα τοῦ Φωτός, ἐν ὕμνοις τιμῶντες, μεγαλύνωμεν.

ΧΟΡΟΣ

Ὠδὴ θ’

Ὁ Εἱρμὸς

Ἐμεγάλυνας Χριστέ, τὴν τεκούσάν σε Θεοτόκον, ἀφ’ ἦς ὁ πλάστης ἡμῶν, ὁμοιοπαθὲς περιέθου σῶμα, τὸ τῶν ἡμετέρων λυτήριον ἀγνοημάτων, ταύτην μακαρίζοντες, πᾶσαι γενεαί, σὲ μεγαλύνομεν.

Ἐμεγάλυνας Χριστέ, τὴν τεκούσάν σε Θεοτόκον, ἀφ’ ἦς ὁ πλάστης ἡμῶν, ὁμοιοπαθὲς περιέθου σῶμα, τὸ τῶν ἡμετέρων λυτήριον ἀγνοημάτων, ταύτην μακαρίζοντες, πᾶσαι γενεαί, σὲ μεγαλύνομεν.

Δ όξα σοὶ ὁ Θεός, δόξα σοί.

Ῥύπον πάντα ἐμπαθῆ, ἀπωσάμενοι, ἐπάξιον τῆς θείας Βασιλείας, γνώμην ἀναλάβετε ἔμφρονα, τοὶς σοὶς Ἀποστόλοις προέφης, ἡ πάντων σοφία, ἐν ἢ δοξασθήσεσθε, λάμποντες ἠλίου τηλαυγέστερον.

Δ όξα σοὶ ὁ Θεός, δόξα σοί.

Ῥύπον πάντα ἐμπαθῆ, ἀπωσάμενοι, ἐπάξιον τῆς θείας Βασιλείας, γνώμην ἀναλάβετε ἔμφρονα, τοὶς σοὶς Ἀποστόλοις προέφης, ἡ πάντων σοφία, ἐν ἢ δοξασθήσεσθε, λάμποντες ἠλίου τηλαυγέστερον.

 

Δόξα…

Ἀφορῶντες εἰς ἐμέ, εἴπας Κύριε τοὶς σεαυτοῦ Μαθηταῖς, μὴ φρονεῖτε ὑψηλά, ἀλλὰ συναπάχθητε τοὶς ταπεινοῖς, ἐμὸν ὅπερ πίνω, πίετε ποτήριον, ὅτι ἐν τῇ Βασιλεία τοῦ Πατρός, ἐμοὶ συνδοξασθήσεσθε.

Καὶ νύν…

Ἀφορῶντες εἰς ἐμέ, εἴπας Κύριε τοὶς σεαυτοῦ Μαθηταῖς, μὴ φρονεῖτε ὑψηλά, ἀλλὰ συναπάχθητε τοὶς ταπεινοῖς, ἐμὸν ὅπερ πίνω, πίετε ποτήριον, ὅτι ἐν τῇ Βασιλεία τοῦ Πατρός, ἐμοὶ συνδοξασθήσεσθε.

Καταβασία

Ἐμεγάλυνας Χριστέ, τὴν τεκούσάν σε Θεοτόκον, ἀφ’ ἦς ὁ πλάστης ἡμῶν, ὁμοιοπαθὲς περιέθου σῶμα, τὸ τῶν ἡμετέρων λυτήριον ἀγνοημάτων, ταύτην μακαρίζοντες, πᾶσαι γενεαί, σὲ μεγαλύνομεν.

OKUYUCU

 

KÜÇÜK DUADAN SONRA OKUNAN KONTAKİON,

 

8. TON

Yakup Yusuf’un kaybı için yakındı, ama ulu olan bir at arabasının içinde oturmuştu, onurlu bir kral gibi; Mısırlı kadının tutkularının kölesi olmadı Yusuf ve karşılık olarak insanların kalbini gören tarafından ödüllendirildi ve ona bozulmaz bir taç bahşedildi.

İKOS
Bedende esir ruhta ise özgür olan Yusuf için, saygı ve ihtiyatla ağlayan Yakup ile birlikte gözyaşı dökelim hadi ve hadi onun ağıtına bir ağıt ekleyelim. O Yakup ki tüm Mısır’ın kralı oldu; Tanrı kullarına bozulmaz bir taç verdiği için.

 

 

 

Menologion günü ve sonrasındaki bildiri:

Bu kutsal ve yüce Pazartesi gününde, kutsanmış ve en erdemli Joseph ve Rab tarafından lanetlenen ve solan incir ağacını anıyoruz.

Ayetler  en erdemli Josef içindir.

Namuslu Joseph adil hükümdar ortaya çıktı,

Ve mısır döşemecisi :Erdemlerin zengini!

Solmuş incir ağacındaki ayetleri.

İbranilerin cemaatini  incir ağacını gibi Ruhani meyvelerden mahrum  gören Mesih İsa lanetneyerek kurutuyor; onun tutkusundan kaçmamıza izin ver.

Erdemli Josef’in dualarıyla, Mesih Tanrı, bize merhamet et.

Ode 8.The Irmos.

Çıplak ateş, sonsuz yakıtla beslendi, bedenlerde parlayan gençlikle ürperdi, onların lekelenmemiş ruhları gibi; sonsuz alev sanki yok olup gitmiş gibi olsa da kalıcı ilahi söylendi: Tüm işlerinizle Rab’be övgüler sunun  Rab’ be dua edin ve gayretle onu tüm zamanlarda yüceltin.

Yücelik senindir ey Tanrı, yücelik senin.

Kurtarıcı arkadaşlarına  ‘’Tümü bilecek benim havarilerim olduğunuzu, eğer benim buyruklarımı devam ettirirseniz’’ dedi, onun tutkusuna gittiği gibi.’ Biriniz diğerinizle ve birbirinizle barış içinde olun;  alçakgönüllü düşünün ve öylece soylu olun. Ve beni tüm zamanlarda efendiniz olarak tanıyın ve gayretle beni yüceltin.’

Yücelik senindir ey Tanrı, yücelik senin.

Kurtarıcı arkadaşlarına  ‘’Tümü bilecek benim havarilerim olduğunuzu, eğer benim buyruklarımı devam ettirirseniz’’ dedi, onun tutkusuna gittiği gibi.’ Biriniz diğerinizle ve birbirinizle barış içinde olun;  alçakgönüllü düşünün ve öylece soylu olun. Ve beni tüm zamanlarda efendiniz olarak tanıyın ve gayretle beni yüceltin.’

Baba’ya, Oğul’a…

Sizin arkadaşlarınız sizin için, ulusların düzeninin karşısında olabilirler .Bu  onların kendi seçimleri olacaktır benim çoğunluğum değildir, ancak zorbalıktır. Sonra aranızdan biri, kalanların lideri olmayı dileyen biri, ona en sonuncu olmasına izin verin.Ve beni tüm zamanlarda efendiniz olarak tanıyın ve gayretle beni yüceltin.’

Simdi  ve her zaman…

Sizin arkadaşlarınız sizin için, ulusların düzeninin karşısında olabilirler .Bu  onların kendi seçimleri olacaktır benim çoğunluğum değildir, ancak zorbalıktır. Sonra aranızdan biri, kalanların lideri olmayı dileyen biri, ona en sonuncu olmasına izin verin.Ve beni tüm zamanlarda efendiniz olarak tanıyın ve gayretle beni yüceltin.’

 

Katavasia

Çıplak ateş, sonsuz yakıtla beslendi, bedenlerde parlayan gençlikle ürperdi, onların lekelenmemiş ruhları gibi; sonsuz alev sanki yok olup gitmiş gibi olsa da kalıcı ilahi söylendi: (Hepiniz onun işleri All you his works?), Rab’ ba dua edin ve gayretle onu tüm zamanlarda yüceltin.

 

Diyakon

 

Tanrıdoğuran’ı ve Işığın Annesini ilahilerle onurlandırıp yüceltelim.

Ode 9.The Irmos.

 

Mesih İsa, bizim örnek aldığımız, bizlerde de olduğu gibi seni tutkuyla bir bedene koyandan ve seni doğuran Tanrı’ nın annesini yücelttin, bizim cehaletimizin hatalarının bedelini ödeyensensin; onu kutsanmış olarak atfediyoruz, tüm nesillerimiz seni yüceltiyor.

 

Mesih İsa, bizim örnek aldığımız, bizlerde de olduğu gibi seni tutkuyla bir bedene koyandan ve seni doğuran Tanrı’ nın annesini yücelttin, bizim cehaletimizin hatalarının bedelini ödeyensensin; onu kutsanmış olarak atfediyoruz, tüm nesillerimiz seni yüceltiyor.

 

Yücelik senindir Tanrı, yücelik senin.

Tüm bilgelik, senin Apostlesine söyledin, ‘ Tutkunun her lekesini üzerinden at, ilahi hükümranlığa layık, sağ duyulu bir niyet edin. Bu senin tarafından yüceltilmiş,  güneşten daha parlak ışıldıyor olsun.’

 

Yücelik senindir Tanrı, yücelik senin.

 

Tüm bilgelik, senin Apostlesine söyledin, ‘ Tutkunun her lekesini üzerinden at, ilahi hükümranlığa layık, sağ duyulu bir niyet edin. Bu senin tarafından yüceltilmiş,  güneşten daha parlak ışıldıyor olsun.’

 

Baba’ya Oğul’a…

Kendi havarilerine şöyle dedin Efendimiz, ‘ Bana yalnız bakın, kibirli düşünceler olmasın, ancak alçakgönüllülükle yaşayın. Gittiğim yoldan doğruca gidin ve Rabbin hükümranlığında yüceltilin.

 

Simdi ve her zaman…

 

Kendi havarilerine şöyle dedin Efendimiz, ‘ Bana yalnız bakın, kibirli düşünceler olmasın, ancak alçakgönüllülükle yaşayın. Gittiğim yoldan doğruca gidin ve Rabbin hükümranlığında yüceltilin.

 

Katavasia

Çıplak ateş, sonsuz yakıtla beslendi, bedenlerde parlayan gençlikle ürperdi, onların lekelenmemiş ruhları gibi; sonsuz alev sanki yok olup gitmiş gibi olsa da kalıcı ilahi söylendi: Hepiniz işlerinizle Rab’ be duae din ve gayretle onu tüm zamanlarda yüceltin.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ 

 Ἔτι καὶ ἔτι, ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας [Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς], μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

Ὅτι Σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπουμεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

 

RUHANI:

Tekrar ve tekrar Rab’ba yalvaralιm.

ΤΟPLULUK:  Ya Rab merhamet eyle. (her defasιnda)

Ya Rab, inayetinle bizi destekle, kurtar, merhamet eyle ve koru.

 

En kutsal, tertemiz, çok kutlu, şanlı Efendimiz Tanrıdoğuran ve ebediyen bakire Meryem ile bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Tanrımıza emanet edelim          

 

 

  TOPLULUK: Sana, Ya Rab

 

RUHANI:

 

Çünkü bütün göksel Güçler Seni över,  ve Sana yücelik sunarız, Baba’ya ve Oğul’a ve Kutsal Ruh’a, şimdi ve her zaman ve ebedlerin ebedine.

 

ΧΟΡΟΣ

Ἐξαποστειλάριον Αὐτόμελον

Ψαλλόμενον ἀργῶς καὶ μετὰ μέλους

Ἦχος γ’

Τὸν νυμφώνά σου βλέπω, Σωτήρ μου κεκοσμημένον, καὶ ἔνδυμα οὐκ ἔχω, ἵνα εἰσέλθω ἐν αὐτῷ, λάμπρυνόν μου τὴν στολὴν τῆς ψυχῆς, Φωτοδότα, καὶ σώσόν με. (Ἐκ γ’).

 

 

Eksapostilarion Aftomelon

Makamlı ve aheste terennüm edilir.

3. Makam

 

 

Güvey odanı, ey Kurtarıcım, seyrediyorum. Fakat içine girmek için kıyafetim yok. Ruhumun kıyafetini nurlandır. Ey Işıkveren ve beni kurtar (3 kere).

 Εἰς τοὺς Αἴνους

Στιχηρὰ Ἰδιόμελα

Ἦχος α’

Στίχος α΄Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ.

Ἐρχόμενος ὁ Κύριος, πρὸς τὸ ἑκούσιον Πάθος, τοὶς Ἀποστόλοις ἔλεγεν ἐν τῇ ὁδῷ. Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ παραδοθήσεται ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καθώς γέγραπται περὶ αὐτοῦ. Δεῦτε οὖν καὶ ἡμεῖς, κεκαθαρμέναις διανοίαις, συμπορευθῶμεν αὐτῷ, καὶ συσταυρωθῶμεν, καὶ νεκρωθῶμεν δι’ αὐτόν, ταὶς τοῦ βίου ἡδοναίς, ἵνα καὶ συζήσωμεν αὐτῷ, καὶ ἀκούσωμεν βοῶντος αὐτοῦ, οὐκέτι εἰς τὴν ἐπίγειον Ἱερουσαλήμ, διὰ τὸ παθεῖν, ἀλλὰ ἀναβαίνω πρὸς τὸν Πατέρά μου, καὶ Πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεόν μου, καὶ Θεὸν ὑμῶν, καὶ συνανυψῶ ὑμᾶς εἰς τὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἐν τῇ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Στίχος β΄ Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ, σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρα.

Ἐρχόμενος ὁ Κύριος, πρὸς τὸ ἑκούσιον Πάθος, τοὶς Ἀποστόλοις ἔλεγεν ἐν τῇ ὁδῷ. Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ παραδοθήσεται ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καθώς γέγραπται περὶ αὐτοῦ. Δεῦτε οὖν καὶ ἡμεῖς, κεκαθαρμέναις διανοίαις, συμπορευθῶμεν αὐτῷ, καὶ συσταυρωθῶμεν, καὶ νεκρωθῶμεν δι’ αὐτόν, ταὶς τοῦ βίου ἡδοναίς, ἵνα καὶ συζήσωμεν αὐτῷ, καὶ ἀκούσωμεν βοῶντος αὐτοῦ, οὐκέτι εἰς τὴν ἐπίγειον Ἱερουσαλήμ, διὰ τὸ παθεῖν, ἀλλὰ ἀναβαίνω πρὸς τὸν Πατέρά μου, καὶ Πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεόν μου, καὶ Θεὸν ὑμῶν, καὶ συνανυψῶ ὑμᾶς εἰς τὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἐν τῇ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Στίχος γ΄ Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῶ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνω.

Ἦχος πλ. α’

Φθάσαντες πιστοί, τὸ σωτήριον Πάθος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, τὴν ἄφατον αὐτοῦ μακροθυμίαν δοξάσωμεν, ὅπως τὴ αὐτοῦ εὐσπλαγχνία, συνεγείρη καὶ ἡμᾶς, νεκρωθέντας τὴ ἁμαρτία, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

Στίχος δ΄ Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

Φθάσαντες πιστοί, τὸ σωτήριον Πάθος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, τὴν ἄφατον αὐτοῦ μακροθυμίαν δοξάσωμεν, ὅπως τὴ αὐτοῦ εὐσπλαγχνία, συνεγείρη καὶ ἡμᾶς, νεκρωθέντας τὴ ἁμαρτία, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

Δόξα… Καὶ νύν…

Ἦχος πλ. α’

Κύριε, ἐρχόμενος πρὸς τὸ Πάθος, τοὺς ἰδίους στηρίζων Μαθητὰς ἔλεγες, κατ ἰδίαν παραλαβῶν αὐτούς. Πῶς τῶν ῥημάτων μου ἀμνημονεῖτε, ὧν πάλαι εἶπον ὑμῖν, ὅτι Προφήτην πάντα οὐ γέγραπται εἶ μὴ ἐν Ἱερουσαλὴμ ἀποκτανθῆναι; Νὺν οὖν καιρὸς ἐφέστηκεν, ὃν εἶπον ὑμῖν, ἰδοὺ γὰρ παραδίδομαι, ἁμαρτωλῶν χερσὶν ἐμπαιχθῆναι, οἳ καὶ σταυρῶ μὲ προσπήξαντες, ταφὴ παραδόντες, ἑβδελυγμένον λογιοῦνται ὡς νεκρόν, ὅμως θαρσεῖτε, τριήμερος γὰρ ἐγείρομαι εἰς ἀγαλλίασιν πιστῶν καὶ ζωήν τὴν αἰώνιον.

ΙΕΡΕΥΣ

Σοὶ δόξα πρέπει, Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

 

 

ÖVGÜLERDE

 

 

TONE 1

 

Ayet: Övgüler sunun O’na güçlü işleri için! Övgüler sunun O’na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!

 

Rab gönüllü olarak çarmıha giderken yolda havarilere şöyle söyledi, bakın, Kudüs’e gidiyoruz, ve orada insanoğlu yazıldığı gibi göğe yükseltilecek. Gelin, biz de onunla beraber gidelim, akılda saflaşalım, onunla çarmıha gerilelim ve yaşamın zevklerinde onunla beraber ölelim. Böylece onunla beraber yaşayalım ve dediklerini dinleyelim: Ben dünyadan olan Kudüs’e acı çekmek için gitmiyorum, babama, babamıza, tanrıma, tanrınıza gidiyorum. Cennetin krallığı sizlere Kudüs kadar açıktır.

 

 

 

 

Ayet: Boru çalarak O’na övgüler sunun! Çenkle ve lirle O’na övgüler sunun!

 

Rab gönüllü olarak çarmıha giderken yolda havarilere şöyle söyledi, bakın, Kudüs’e gidiyoruz, ve orada insanoğlu yazıldığı gibi göğe yükseltilecek. Gelin, biz de onunla beraber gidelim, akılda saflaşalım, onunla çarmıha gerilelim ve yaşamın zevklerinde onunla beraber ölelim. Böylece onunla beraber yaşayalım ve dediklerini dinleyelim: Ben dünyadan olan Kudüs’e acı çekmek için gitmiyorum, babama, babamıza, tanrıma, tanrınıza gidiyorum. Cennetin krallığı sizlere Kudüs kadar açıktır.

 

 

 

Ayet: Tef ve dansla O’na övgüler sunun! Saz ve kavalla O’na övgüler sunun!

 

 

TONE 5

Rabbimiz İsa bizleri kurtaracak olan çarmıha ulaştı. Onun tarifsiz hoşgörsünü ve şevkatini inançla yüceltelim. Çünkü o bizim günahlarımız için çarmıha gerildi. O çok iyidir ve tüm insanlığı seviyor.

 

Ayet: Zillerle O’na övgüler sunun! Çınlayan zillerle O’na övgüler sunun! Bütün canlı varlıklar RAB’be övgüler sunsun!

 

Rabbimiz İsa bizleri kurtaracak olan çarmıha ulaştı. Onun tarifsiz hoşgörsünü ve şevkatini inançla yüceltelim. Çünkü o bizim günahlarımız için çarmıha gerildi.O çok iyidir ve tüm insanlığı seviyor.

 

Baba’ya…Simdi ve…

 

 

 

Çarmıha giderken Rab inananları yanına aldı ve onların güvenini tazeledi: Sizlere ettiğim sözleri nasıl unuttunuz? Yazılmamış mıdır: Peygamber sadece Kudüs’te öldürülebilir. Şimdi size söylediğim vakit geldi. İhanet edildi ve şimdi günahkarların eline alay edilmeye gidiyorum. Beni çarmıha çivileyecekler ve gömülmeye yollayacaklar, bir ölü adam gibi iğrenecekler benden. Fakat cesaretlenin, inançlı mutluluk ve sonsuz yaşam getirmek için 3. Gün dirileceğim.

 

RUHANI

 

 

Sana övgüler yaraşιr, Rab Tanrımız, ve Seni yücelik sunarιz, Baba’ya ve Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şimdi ve daima ve ebedlerin ebedine değin.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. Ὑμνοῦμεν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα. Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱός τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου. Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν. Καθ’ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα· Κύριε, ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι. Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον, δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου. Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς. ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε. Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ’ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. Εὐλογητὸς εἶ, Δέσποτα, συνέτισόν με τὰ δικαιώματά σου. Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε, φώτισόν με τοῖς δικαιώμασί σου. Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα, τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ παρίδῃς. Σοὶ πρέπει αἶνος, σοὶ πρέπει ὕμνος, σοὶ δόξα πρέπει, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ  

Πληρώσωμεν τὴν ἑωθινὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ.   

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον               

ΔΙΑΚΟΝΟΣ  

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον              

Τὴν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. 

ΧΟΡΟΣ: Παράσχου Κύριε  [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.  

Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, αἰτησώμεθα.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας [Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς], μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. 

ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

Ὅτι Θεὸς ἐλέους, οἰκτιρμῶν, καὶ φιλανθρωπίας ὑπάρχεις, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.

ΙΕΡΕΥΣ: Εἰρήνη πᾶσι.  

ΧΟΡΟΣ: Καὶ τῷ πνεύματί σου.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν.                                  

ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε.  

 

OKUYUCU:

 

En yücelerde Tanrı’ya övgü, yeryüzünde insanlara esenlik ve sevinç olsun. Seni ilahilerle yüceltiriz, Seni överiz, Sana taparız, yüceliğinin büyüklüğü için sana şükrederiz. Ey kral Rab, göksel Tanrι, her şeye gücü yeten Baba, ey Rab biricik Oğul İsa Mesih ve ey Kutsal Ruh. Ey Rab Tanrι, ey Tanrι’nın kuzusu ve Baba’nın Oğlu, ey insanların günahlarını taşıyan bize acıma eyle, ey insanların günahlarını kaldıran yalvarışlarımızı kabul et, ey Baba’nın sağında oturan, bize acıma eyle. Çünkü Baba’nιn görkeminde olan yalnız kutsal, yalnız Rab İsa Mesih Sensin. Amin. Her gün Seni övüyor, adını anıyorum sonsuzluklar boyunca. Ya Rab her çağda bizim sığınağımızdın. Ya Rab bana acı ve şifa ver dedim. Çünkü Sana karşı günah işledim. Ya Rab Sana sığındım, Senin istediğini yapmayı bana öğret çünkü Sen Tanrımsın. Çünkü hayatın kaynağι Sendendir ve ışığı Senin ışığında görürüz. Seni tanıyanların üzerine bereketini ver. Bu sabahι günahsız geçirmeye bizi layık eyle Ya Rab. Babalarımızın Tanrιsι, Sen kutsalsın, adın sonsuza kadar yüce ve büyüktür. Amin. Sana olan güvenimiz gibi merhametin bizimle olsun. Mübareksin Ya Rab bana emirlerini öğret, Mübareksin Ya Rab bana yasalarını anlat, Mübareksin ey Kutsal olan doğruluğunla beni aydınlat. Ya Rab merhametin sonsuza kadar sürsün ve ellerinin yarattığına yüz çevirme. Sana övgü yaraşır, sana ilahiler yaraşır, yücelik Senindir, ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

 

 

 

 

RUHANİ
Rab’ba yalvarışımızı tamamlayalım.

TOPLULUK
Ya Rab merhamet eyle.

RUHANİ
Ya Rab, inayetinle bizi destekle, kurtar,merhamet eyle ve koru.

TOPLULUK
Ya Rab merhamet eyle.

RUHANİ
Tüm günün eksiksiz, kutsal barış içinde ve günahsız olmasını Rab’bimizden dileyelim.

KORO: Sana Ya Rab

Barış meleğinin güvenilir yol gösteren, can ve bedenlerimizin koruyucusu olmasını Rab’bimizden dileyelim.

Günah ve suçlarımızın özür ve bağışlanmasını Rab’bimizden dileyelim.

Ruhumuza iyi ve yararlı olan ve dünyada barışı Rab’bimizden dileyelim.

Yaşamımızın kalanının barış ve tövbeyle geçmesini Rabbimizden dileyelim.

Yaşam sonumuzun Hristiyanca, acısız şerefli ve barış içinde olmasını ve Mesih’in korkutucu yargı tahtı önünde iyi hesap vermeyi Rab’bimizden dileyelim.

Çok kutsal, tertemiz çok kutsanmış, şanlı Efendimiz, Tanrıdoğuran ve ebediyen bakire kalan Meryem ile bütün azizleri anımsayarak, kendimizi ve bir birimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Tanrı’ya emanet edelim.

TOPLULUK: Sana Ya Rab.

Çünkü şefkat, merhamet ve insanseverlik Allahısın ve Sana hamdederiz, Peder’e, Oğul’a ve Aziz Ruh’a, şimdi, dâima ve ebetler ebedince.

TOPLULUK: Âmin.

RUHANİ: Hepinize selâmet olsun.

TOPLULUK: Ve senin ruhuna.

RUHANİ: Başlarımızı Rab’be eğelim.

TOPLULUK: Sana, ya Rab.

 

 

ΙΕΡΕΥΣ

Κύριε, Ἅγιε, ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικών και τα ταπεινά εφορών και τω παντεφόρω σου όμματι επιβλέπων επί πάσαν την κτίσιν, σοι εκλίναμεν τον αυχένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθα σου, άγιε αγίων· έκτεινον την χείρα σου την αόρατον εξ αγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντας ημάς· και ει τι ημάρτομεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

Σὸν γάρ ἐστι τὸ ἐλεεῖν καὶ σῴζειν ἡμᾶς, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.

Εἰς τὰ Ἀπόστιχα

Ἰδιόμελα  Ἦχος πλ. α’

Κύριε, πρὸς τὸ μυστήριον τὸ ἀπόρρητον τῆς σῆς οἰκονομίας, οὐκ ἐξαρκοῦσα ἡ τῶν ἐκ Ζεβεδαίου μήτηρ, ἠτείτό σοὶ προσκαίρου βασιλείας τιμήν, τοὶς ἑαυτῆς δωρήσασθαι τέκνοις, ἀλλ’ ἀντὶ ταύτης, ποτήριον θανάτου ἐπηγγείλω πιεῖν τοὶς φίλοις σου, ὁ ποτήριον πρὸ τούτων, πιεῖν ὁ αὐτὸς ἔλεγες, ἁμαρτημάτων καθαρτήριον. Διὸ σοὶ βοῶμεν. Ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν, δόξα σοί.

Στίχος α’. νεπλήσθημεν τὸ πρωῒ τοῦ ἐλέους σου, Κύριε, καὶ ἠγαλλιασάμεθα καὶ ηὐφράνθημεν ἐν πάσαις ταὶς ἡμέραις ἡμῶν. Εὐφρανθείημεν, ἀνθ’ ὧν ἡμερῶν ἐταπείνωσας ἡμᾶς, ἐτῶν, ὧν εἴδομεν κακά, καὶ ἴδε ἐπὶ τοὺς δούλους σου καὶ ἐπὶ τὰ ἔργα σου, καὶ ὁδήγησον τοὺς υἱοὺς αὐτῶν.

Κύριε, τὰ τελεώτατα φρονεῖν, τοὺς οἰκείους παιδεύων Μαθητάς, μὴ ὁμοιοῦσθαι τοὶς ἔθνεσιν ἔλεγες, εἰς τὸ κατάρχειν τῶν ἐλαχιστοτέρων, οὐχ οὕτω γὰρ ἔσται ὑμῖν τοὶς ἐμοὶς Μαθηταῖς, ὅτι πτωχὸς θέλων ὑπάρχω, ὁ πρῶτος οὖν ὑμῶν, ἔστω πάντων διάκονος, ὁ δὲ ἄρχων, ὡς ὁ ἀρχόμενος, ὁ προκριθεὶς δὲ ὡς ὁ ἔσχατος, καὶ γάρ ἐλήλυθα αὐτὸς τῶ πτωχεύσαντι Ἀδὰμ διακονῆσαι, καὶ λύτρον δοῦναι ἀντὶ πολλῶν, τὴν ψυχὴν τῶν βοώντων μοί, Δόξα σοί.

Στίχος β’. Καὶ ἔστω ἡ λαμπρότης Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ἡμῶν κατεύθυνον ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ἡμῶν κατεύθυνον.

Ἦχος πλ. δ’

Τῆς ξηρανθείσης συκῆς διὰ τὴν ἀκαρπίαν, τὸ ἐπιτίμιον φοβηθέντες ἀδελφοί, καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας, προσάξωμεν Χριστῷ, τῶ παρέχοντι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

 

Δόξα… Καὶ νύν…

Δευτέραν Εὔαν τὴν Αἰγυπτίαν, εὑρῶν ὁ δράκων, διὰ ῥημάτων, ἔσπευδε κολακείαις, ὑποσκελίσαι τὸν Ἰωσήφ, ἀλλ’ αὐτὸς καταλιπῶν τὸν χιτῶνα, ἔφυγε τὴν ἁμαρτίαν, καὶ γυμνὸς οὐκ ἠσχύνετο, ὡς ὁ Πρωτόπλαστος, πρὸ τῆς παρακοῆς, αὐτοῦ ταὶς ἱκεσίαις Χριστέ, ἐλέησον ἡμᾶς.

ΙΕΡΕΥΣ

Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ, καὶ ψάλλειν τῷ ὀνόματί σου Ὕψιστε·  τοῦ ἀναγγέλλειν τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός σου, καὶ τὴν ἀλήθειάν σου κατὰ νύκτα.

 

 

RUHANİ:

 

Yüceleri mesken eylemiş ve alçakları teftiş eden ve her şeye hakim bakışıyla tüm yaratılışı gözeten Aziz Rab, Sana bedenimizin ve ruhumuzun boynunu eğip yakarıyoruz, Azizlerin Azizi, mukaddes konutundan görünmez elini uzat ve bizleri mübarek kıl; bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı da salih ve insansever Allah olarak affet, Sen ki bizlere dünyevî ve dünyayı aşan nimetlerini bahşedensin.

 

Bizi kurtarmak ve bize merhamet etmek Sana mahsustur, Allah’ımız ve Sana hamdederiz,  Peder’e, Oğul’a ve Aziz Ruh’a, şimdi, dâima ve ebetler ebedince.

 

 

TOPLULUK: Âmin.

APOSTIHA

 

 

5. Ton

Zebedee’nin çocuklarının annesi, Rabbim senin yazgının tarifsiz gizemini anlayamadı. Oğlu için geçici krallıkların onurunu istedi, fakat sen arkadaşlarına ölüm kasesinden, senin onlardan önce günahlarını temizlemek için içtiğin kaseden içmelerini öğütlemiştin. Onun içi Sana haykırıyoruz: Ruhlarımızın kurtuluşu, sana yücelikler olsun!

 

Ayet: Sabah bizi sevginle doyur, ömrümüz  boyunca sevinçle haykıralım.  Kaç gün bizi  sıkıntıya soktunsa, kaç yıl çile çektirdinse, O kadar sevindir bizi.  Yaptıkların kullarına, görkemin onların çocuklarına görünsün.

 

 

Rabbim, öğrencilerine mükemmel olanı istemelerini öğretmiştin, demiştin ki; putperestler gibi olmayın, zayıf olanı ezmeyin. Sizler için de öyle olmayacak, inanlılarım. Ben kendi isteğimle fakirim. Bu yüzden aranızdan birinci olan hepinizin hizmetkarı olacak. En çok hükmedilen hükmeden olsun. Birinci olan sonuncu olsun. Ben Adem’e yokluğunda hizmet etmek için ve hayatımı benim için ağlayanları kurtarmak için adamaya geldim: Rabbim, sana yücelikler olsun!

 

Ayet: Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın. Ellerimizin emeğini boşa çıkarma. Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

 

Ton 8

 

İncir ağacı meyve vermediği için soldu. Biz de aynı cezadan korkmalıyız, kardeşler, ve bize çok merhamet eden İsa’ya tövbe ederek değerli meyveler vermeliyiz.

 

Baba’ya…Simdi…

 

İblis Mısır’lı kadında ikinci bir Havva buldu ve Yusuf’un düşüşünü kadının övgüsüyle çizdi. Fakat, elbiselerini geride bırakarak Yusuf günahtan kaçtı. Çıplaktı fakat utanmıyordu, tıpkı cennetten kovulmadan önceki Adem gibi. Onun dualarıyla, İsa, bize merhamet eyle.

 

Ruhani

 

Ya RAB, sana şükretmek, Ey Yüceler Yücesi, adını ilahilerle övmek, sabah sevgini, gece sadakatini duyurmak ne güzel!

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ γ’)

Δόξα… Καὶ νύν…

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς.  Κύριε, ἱλάσθητι ταὶς ἁμαρτίαις ἡμῶν, Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. 

Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον.

Δόξα… Καὶ νύν…

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοίς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὦς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὦς καὶ ἡμεῖς ἄφίεμεν τοὶς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥύσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

ΙΕΡΕΥΣ

Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα του Πατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας των αἰώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν.

 

 

OKUYUCU:

Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).  

 

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

 

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

 

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

 

Göklerdeki Babamιz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

 

RUHANI: Çünkü krallık ve kudret ve şan senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin

 

OKUYUCU: Amin.

Ὁ Ἰακὼβ ὠδύρετο, τοῦ Ἰωσὴφ τὴν στέρησιν, καὶ ὁ γενναῖος ἐκάθητο ἅρματι, ὡς βασιλεὺς τιμώμενος, τῆς Αἰγυπτίας γὰρ τότε ταῖς ἡδοναῖς μὴ δουλεύσας, ἀντεδοξάζετο παρὰ τοῦ βλέποντος τὰς τῶν ἀνθρώπων καρδίας, καὶ νέμοντος στέφος ἄφθαρτον.

Κύριε ελέησον (ιβ΄) Δόξα… Καὶ νύν…

Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.
Ἐν ὀνόματι Κυρίου, εὐλόγησον Πάτερ.

ΙΕΡΕΥΣ

Σοφία.

Ὁ ὤν εὐλογητός Χριστός ὁ Θεός ἡμών, πάντοτε νῦν, και αεί, καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Εὐχή

Ἐπουράνιε Βασιλεῦ, τοὺς πιστοὺς βασιλεῖς ἡμῶν στερέωσον, τὴν Πίστιν στήριξον, τὰ Ἔθνη πράϋνον, τὸν Κόσμον εἰρήνευσον, τὴν ἁγίαν Ἐκκλησίαν (ἢ Μονήν) ταύτην καλῶς διαφύλαξον, τοὺς προαπελθόντας πατέρας καὶ ἀδελφοὺς ἡμῶν ἐν σκηναῖς Δικαίων τάξον, καὶ ἡμᾶς ἐν μετανοίᾳ καὶ ἐξομολογήσει παράλαβε, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

Εἶτα τάς τρεῖς μεγάλας μετανοίας ποιοῦμεν, λέγοντες καθ’ ἑαυτούς, ἐν ἑκάστη ἀνά στίχον τῆς ἐπομένης εὐχής τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου.

 

Yakup Yusuf’un kaybı için yakındı, ama ulu olan bir at arabasının içinde oturmuştu, onurlu bir kral gibi; Mısırlı kadının tutkularının kölesi olmadı Yusuf ve karşılık olarak insanların kalbini gören tarafından ödüllendirildi ve ona bozulmaz bir taç bahşedildi.

 

Ya Rab Merhamet Eyle (12 kez),   Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her

zaman ve sonsuza kadar. Amin.

 

Heruvimler’den daha itibarlı ve Serafimler’den kıyaslanamaz ölçüde izzetli olan, bozulmadan Allah Kelâmı’nı doğurmuş olan, sen gerçek Allahdoğuran’ı yüceltriz.

 

Rab’bin adıyla, mübarek kıl Peder.

 

Ruhban : Hikmettir.

Sensin, Allah’ımız her zaman, şimdi ve dâima ve ebetler ebedince mübârek Olan.

 

Dua

Εy Semâvi kral, imanlı ileri gelenlerimizi sağlam kıl, İnancı destekle, halkları yumuşat, dünyaya selâmet ver, kutsal Kilise’ni (ya da Manastırı’nı) hayırla esirge, intikal etmiş pederlerimizi ve kardeşlerimizi Doğruların çadırlarına (meskenlerine) yerleştir, bizleri de salih ve insansever olarak tövbe ve günah itirafı vaziyetinde teslim al.

Κοντάκιον  Ἦχος πλ. δ’

Ὡς ἀπαρχὰς

Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φιλαρχίας καὶ ἀργολογίας μή μοι δῷς.

Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.

Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα, καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

 Μετὰ δὲ ταύτας, ἑτέρας μικρὰς ιβ’, καὶ πάλιν μετάνοιαν μεγάλην μίαν, λέγοντες πάλιν τὸν τελευταῖον Στίχον τῆς ἀνωτέρω Εὐχῆς,

Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα, καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

 

 

 

Ey Rab ve hayatımın efendisi, beni ruhsal işsizlikten ( tembellik ) meraklılıktan, başta olma sevgisinden ve dedikodu dan arındır.
Ve ben günahkar kuluna iffetlik ruhu, mütevazi bir fikir, sabır ve sevgi bağışla.

Evet ey Kralım ve Tanrım, bana günahlarımı ve ayıplarımı görmemi ve kardeşlerimi yargılamamayı bağışla.
Çünkü sen sonsuzluğa kadar mübareksin. AMİN
Aziz Suriyeli Efram’ın tövbe duası.

(12 kere secde edilir)

 

Evet ey Kralım ve Tanrım, bana günahlarımı ve ayıplarımı görmemi ve kardeşlerimi yargılamamayı bağışla.
Çünkü sen sonsuzluğa kadar mübareksin. AMİN
.

 

Δόξα σοι, Χριστέ  ὁ Θεός, ἡ ἐλπίς ἡμῶν, δόξα σοι.

ΧΟΡΟΣ

Δόξα Πατρί καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Κύριε, ἐλέησον(γ΄) Πάτερ Ἅγιε εὐλόγησον.

ΙΕΡΕΥΣ

Ἐρχόμενος ὁ Κύριος ἐπί τό ἑκούσιον Πάθος, διὰ τήν ἡμῶν σωτηρίαν, Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας αὐτού Μητρός, δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων, ἱκεσίαις τοῦ τιμίου, ἐνδόξου, προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων, ἐνδόξων καὶ  πανευφήμων Αποστόλων, τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καὶ  πανευφήμου Ἀποστόλου Βαρνάβα – ἱδρυτοῦ καὶ προστάτου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ  καλλινίκων Μαρτύρων, τῶν ὁσίων καὶ  θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, (τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ) τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακείμ καὶ  Ἄννης, τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου, οὗ καὶ  τήν μνήμην ἐπιτελούμεν, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ  σώσαι ῆμᾶς, ὡς ἀγαθός καὶ φιλάνθρωπος καὶ  ἐλεήμων Θεός. 

 

 

Yücelik sana, Mesih Tanrı, umudumuz, yücelik sana.

 

TOPLULUK:

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şimdi ve her zaman ve ebedlerin ebedine değin. Amin

 

Merhamet eyle ya Rab (3) Aziz Peder, kutsa.

 

RUHANI:

Bizlerin kurtuluşu için kendi rızasıyla Çileye yürüyen Rab, Gerçek Allah’ımız Mesih, tamâmen temiz ve tamâmen lekesiz azize Vâlidesi’nin, değerli ve hayatveren Haç’ın gücüyle, îtibarlı, semâvi ve bedensiz güçlerin korumalarıyla, îtibarlı, izzetli Peygamber ve öncü Vaftizci Yahya’nın, Aziz, izzetli, ve gayet iyi üne sâhip Elçilerin, Aziz, izzetli ve gayet iyi üne sâhip, pek aziz İstanbul Kilisesi’nin kurucusu ve koruyucusu Elçi Andreas’ın, Aziz, izzetli ve muzaffer Şehitlerin, Aziz ve ilâhi Pederlerimizin, (kilisenin Azizinin), Ata-i Allah Aziz ve doğru İoakim ve Anna’nın, bugün andığımız Aziz ve sadık Yusuf’un ve bütün Azizlerin yakarışlarıyla, sâlih, insansever ve merhametli Allah olarak, bizlere merhamet eyle ve kurtar.

ΙΕΡΕΥΣ

Δι᾿ εὐχών τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σώσον ῆμᾶς.

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν

 

 

RUHANI: Kutsal pederlerimizin dualarıyla Tanrımız Rab Isa Mesih bize merhamet eyle ve kurtar.

 

TOPLULUK: Amin.